BTC/USD 66606.25$ETH/USD 3618.27$DASH/USD 25.74$LTC/USD 78.91$XMR/USD 176.72$ZEC/USD 22.87$
BTC/USD 66606.25$ETH/USD 3618.27$DASH/USD 25.74$LTC/USD 78.91$XMR/USD 176.72$ZEC/USD 22.87$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Informācija Krievijas Federācijas pilsoņiem

Informācija Krievijas Federācijas pilsoņiem

Informācija Krievijas Federācijas pilsoņiem 08.12.2022

Informācija Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri pirms KF pilsonības iegūšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi un saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 8. punktu.


2023. gada 1. septembrī visas Krievijas Federācijas pilsoņiem izsniegtās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, kas izsniegtas saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 8. punktu, kļūs nederīgas.


Personai, kura vēlas turpināt uzturēties Latvijas Republikā, nezaudējot pastāvīgā iedzīvotāja statusu, līdz 2023. gada 1. septembrim jāsaņem jauna pastāvīgās uzturēšanās atļauja jeb Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss.

Lai pieprasītu ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) jāiesniedz pieteikums:

- atsūtot pa pastu parastā, neierakstītā vēstulē vai elektroniski, apstiprinot ar drošu elektronisko parakstu:

1. brīvas formas iesniegums; 
2. pases kopija; 
3. dokuments, kas apliecina nokārtotu valsts valodas pārbaudi (līmenis A2, apliecinājums izsniegts, sākot no 01.02.2001) vai 
    dokuments, kas apliecina, ka valsts valodas pārbaude nav jākārto;

(Saskaņā ar MK 08.03.2022. noteikumu Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību” 7. punktu pārbaudi nekārto persona, kura: 

ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā  apliecina ar diplomu, sertifikātu, atestātu, mācību iestādes izziņu
apguvusi akreditētu mazākumtautību izglītības programmu un kārtojusi centralizēto eksāmenu latviešu valodā 9. klasei vai centralizēto eksāmenu latviešu valodā 12. klasei apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts
 Eiropas skolā sekmīgi nokārtojusi latviešu valodas bakalaurāta eksāmenu apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija
 ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnoze, kas minēta Noteikumu Nr.157 2. pielikumā nepieciešama ārsta rehabilitologa izziņa
 nav sasniegusi 15 gadu vecumu  -
 ir sasniegusi 75 gadu vecumu  -

4. dokuments, kas apliecina regulārus finanšu līdzekļus vismaz minimālās algas mēnesī (500 EUR) apmērā pēdējo 12 mēnešu laikā vai apliecinājums par to, ka piešķirta pensija Latvijas Republikā.

Pirms dokumentu iesniegšanas jāveic valsts nodevas samaksa:

 - par pieteikuma izskatīšanu  90 dienu laikā – 70 euro;
                                                     45 dienu laikā – 140 euro;
                                                     10 darbdienu laikā – 210 euro;

 Iemaksas mērķis:  VN PMLP dok. MK 557 (12.09.2017.) Vārds, uzvārds
 Saņēmējs:  Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
 Saņēmēja iestāde:   Valsts kase, kods TRELLV22
 Konta Nr.:  LV37TREL1060140918500

!!!! Ievērojot to, ka katra pieteikuma pārbaude var prasīt ilgāku laiku, PMLP lūdz pieteikumus iesniegt savlaicīgi.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (pmlp.gov.lv)

Jaunumi
GRAFA_V.png