BTC/USD 22970.85$ETH/USD 1569.26$DASH/USD 58.72$LTC/USD 94.62$XMR/USD 174.51$ZEC/USD 44.42$
BTC/USD 22970.85$ETH/USD 1569.26$DASH/USD 58.72$LTC/USD 94.62$XMR/USD 174.51$ZEC/USD 44.42$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Izmaiņas nodokļu jomā 2023. gadā

Izmaiņas nodokļu jomā 2023. gadā

Izmaiņas nodokļu jomā 2023. gadā 02.01.2023 Finanšu ministrija un VID informē par nodokļu izmaiņām 2023. gadā: 
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 

Saskaņā ar PVN likuma regulējumu ar 2023. gada 1. janvāri spēku zaudē normas par PVN 0% likmes piemērošanu Covid-19 vakcīnas un Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādēm, kā arī ar šīm vakcīnām un ierīcēm cieši saistītu pakalpojumu sniegšanai.


Elektroenerģijas nodoklis 

Saskaņā ar Elektroenerģijas nodokļa likumā noteikto ar 2023. gada 1. janvāri no elektroenerģijas nodokļa tiek atbrīvota elektroenerģija, kuru tiešā veidā izmanto elektroenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanai. 

Minētais elektroenerģijas nodokļa atbrīvojums ir attiecināms uz tādām elektroenerģijas ražošanas stacijām, kurās ražo elektroenerģiju, un koģenerācijas stacijām, kurās vienlaikus ražo gan elektroenerģiju, gan siltuma enerģiju. Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojums ir piemērojams, piemēram, elektroenerģijai, kas tiek izmantota ražošanas iekārtu (sūkņu, turbīnu) darbināšanai. Turklāt elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu par elektroenerģiju, kas tiešā veidā tiks izlietota elektroenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanai būs iespējams piemērot, ja elektroenerģijas ražotājs nodrošinās minētās elektroenerģijas atsevišķu uzskaiti.

Savukārt, ja elektroenerģija tiek izmantota ražošanas procesā, kura rezultātā tiek saražota tikai siltuma enerģija, kuru izmanto ūdens uzsildīšanai, telpu apsildīšanai vai gaisa dzesēšanai, elektroenerģijas nodokļa atbrīvojums nav piemērojams.


Finanšu stabilitātes nodeva

Ņemot vērā, ka ar 2023. gada 1. janvāri Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) tiek pievienota Latvijas Bankai, finanšu stabilitātes nodevas administrēšana tiek nodota Valsts ieņēmumu dienestam (VID). 

Līdz ar to no 2023. gada 1. janvāra nodevas maksātāju (Latvijā reģistrētas kredītiestādes un ārvalstīs reģistrēto kredītiestāžu filiāles Latvijā) jautājumi par nodevas nomaksu, nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un citi ar nodevas administrēšanu saistītie jautājumi jāadresē VID.


Grāmatvedības joma

Biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām, saskaņā ar MK 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 439 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā” noslēguma jautājumu 112. un 113. punktu, savā grāmatvedības uzskaitē, sākot ar 2023. pārskata gadu, būs jānodrošina, noteikumos noteiktā prasība atsevišķi norādīt saņemto ziedojumu un dāvinājumu summas skaidrā naudā un bezskaidrā naudā un pārskata gada sākumā un beigās jānorāda skaidras naudas un bezskaidras naudas atlikumi. 

Tām biedrībām un nodibinājumiem, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, būs  jānorāda sabiedriskā labuma guvēju skaits sadalījumā pa veidiem:

 – fiziskas personas, objekts, teritorija.

Reliģiskām organizācijām un to iestādēm saskaņā ar MK 2022. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 380 “Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā” noslēguma jautājumu 98. un 100. punktu, savā grāmatvedības uzskaitē, sākot ar 2023. pārskata gadu, būs jānodrošina noteikumos noteiktā prasība atsevišķi norādīt saņemto ziedojumu un dāvinājumu summas skaidrā naudā un bezskaidrā naudā un pārskata gada sākumā un beigās uzrādīt skaidras naudas un bezskaidras naudas atlikumu, kā arī atsevišķi nodalīt ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu statūtos paredzētajiem mērķiem. 

Tām reliģiskajām organizācijām, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, būs jānorāda sabiedriskā labuma guvēju skaits sadalījumā pa veidiem:

 – fiziskas personas, objekts, teritorija.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png