BTC/USD 66783.03$ETH/USD 3629.16$DASH/USD 25.9$LTC/USD 79.11$XMR/USD 177.31$ZEC/USD 23.01$
BTC/USD 66783.03$ETH/USD 3629.16$DASH/USD 25.9$LTC/USD 79.11$XMR/USD 177.31$ZEC/USD 23.01$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2024. aprīlī un maijā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2024. aprīlī un maijā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2024. aprīlī un maijā 31.05.2024 2024. gada aprīlī veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:

MK 2024. gada 23. aprīļa noteikumi Nr. 247 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (spēkā no 26.04.2024)

Noteikumi precizēti, nosakot, ka darba devējs ziņas par darbinieka statusa iegūšanu vai zaudēšanu nevar sniegt ātrāk kā mēnesi pirms izmaiņu dienas.

Turpmāk darba devējiem nav jāsniedz ziņas par darba ņēmēja statusa zaudēšanu darba ņēmēja nāves gadījumā, jo VID to reģistrēs automātiski.

Nosacījumos, kas attiecas uz darbinieku, kurš tiek nodarbināts, atrodoties izmeklēšanas cietumā, ir precizēta ziņās par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumā izmantotā terminoloģija, attiecinot to arī uz personām, kuras tiek nodarbinātas, atrodoties izmeklēšanas cietumā.

Turpmāk uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devēja ziņojumā norāda arī darba devēji, kuriem saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt fiziskās personas maksātnespējas procesu.

Precizēta darba devēja ziņojuma aizpildīšanas kārtība nokavējuma naudas uzskaitei tiesas spriedumu gadījumā un noteikta darba ņēmēja ienākumu precizēšanas kārtība nodokļu kontroles uzsākšanas gadījumā.

Jaunā redakcijā izteikts noteikumu  1. un  3. pielikums.


MK 2024. gada 23. aprīļa noteikumi Nr. 243 “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 “Akcīzes preču aprites kārtība” (spēkā no 27.04.2024)


Precizēts 19.1.11 apakšpunkts, nosakot pienākumu komersantiem iesniegt:

1) informāciju par tabakas aizstājējproduktu vai elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu ražošanas iekārtām, ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas tehnoloģiskā procesa aprakstu;

2) tabakas izstrādājumu ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas tehnoloģiskā procesa aprakstu un informāciju par ražošanas iekārtām (piemēram, izmantojamo iekārtu modeli, sērijas numurs (ja tāds ir) un digitālo attēlu). Precizēts noteikumu 69.2.4. apakšpunkts nosakot, ka piegādes dokumentā norādīt akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru (katram nosūtītajam produkcijas nosaukumam norāda kopējo izsniegto akcīzes nodokļa marku numuru intervālu), izņemot gadījumus, ja piegādes dokumentu aizpilda nemarķējamam alkoholiskajam dzērienam vai ja alkoholiskos dzērienus realizē mazumtirdzniecībā ar distances līgumu tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē. Precizēts 92.2 punkts, nosakot tiesības arī komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai no citai personai piederošas akcīzes preču noliktavas veikt viņam piederošu akcīzes preču realizāciju:

- uz citu ES dalībvalsti;

- uz valsti, kas nav ES dalībvalsts;

- komersantam, kuram nav speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, akcīzes preču noliktavas robežās. 

Noteikumi papildināti ar 99.5 punktu un precizēts 19.1 10. apakšpunkts, nosakot prasību apstiprinātam noliktavas turētājam, kam ir tiesības veikt darbības ar tabakas izstrādājumiem, uzstādīt videonovērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, vietās, kurās no tabakas izstrādājumiem tiek ražotas ar akcīzes nodokli neapliekamās preces, nodrošinot akcīzes preču izmantošanas procesa pārskatāmību, kā arī norādīt šo kameru izvietojuma shēmu teritorijas un telpu plānā. 

Komersanti, kuriem ir izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar tabakas izstrādājumiem un kuri no izejvielām (tabakas izstrādājumiem) ražo ar akcīzes nodokli neapliekamās preces videonovērošanas kameras uzstāda un dokumentus VID iesniedz līdz 2024.gada 1.septembrim. 

Noteikumi papildināti ar 100.1 punktu, nosakot prasību komersantam divas darbdienas pirms jebkuru darbību, kas saistītas ar tabakas izstrādājumiem, veikšanas, (piemēram, ražošanas iekārtu kalibrēšanas, testēšanas), izmantojot VID EDS, informēt VID par darbības uzsākšanas datumu, laiku, vietu un paredzamo apjomu, paredzamo Kombinētās nomenklatūras kodu un paredzamo darbības pabeigšanas datumu un laiku. 

Precizēts 113.1 punkts, nosakot, ka  komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai, ir tiesīgs no apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja un degvielas vairumtirgotāja saņemt degvielu speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai deklarētajā darbības vietā ārpus speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai deklarētā darba laika.


2024. gada maijā veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:

MK 2024. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 263 “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. februāra noteikumos Nr. 72 “Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”” (spēkā no 08.05.2024)

Grozījumi paredz šādas izmaiņas:

•  nodrošinātājs ir arī tāda persona, kura par akcīzes nodokļa nodrošinājumu izmanto drošības naudu;

• akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecību izsniedz uz nenoteiktu laiku, ja ir iemaksāta drošības nauda un nav piešķirts nodrošinājuma samazinājums;

• akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma samazinājumu 100 procentu apmērā (izņemot pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā aprēķināto akcīzes nodokli un akcīzes nodokļa parādu, t.sk nodokļa parādu, par kuru ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi) var piemērot nodrošinājuma iesniedzējam - apstiprinātam noliktavas turētājam (15.1 punktā noteikti septiņi kritēriji);

• lai saņemtu akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecību sertificēta saņēmēja darbībai, atbilstoša speciālā atļauja (licence) nav nepieciešama gadījumos, ja plānots saņemt akcīzes preces, kuru realizācijai nav nepieciešama speciālā atļauja (licence), vai komersantam darbībām ar attiecīgajām akcīzes precēm ir izsniegta lietotāja atļauja;

• VID aptur akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības darbību uz laiku, ja nodrošinājums nav atbilstošs nodrošinājuma iesniedzēja faktiskajai darbībai;

• VID atceļ nodrošinājuma samazinājumu 100% apmērā, ja nodrošinājuma iesniedzējam ir atcelts atzītā uzņēmēja statuss muitas jomā;

• 10% akcīzes nodokļa nodrošinājuma samazinājumu par gada laikā ievērotiem akcīzes nodokļa samaksas termiņiem piemēro, ja ir bijis pienākums samaksāt akcīzes nodokli;

• komersantiem, kuriem ir izsniegta vispārējā nodrošinājuma apliecība kā Padziļinātās sadarbības programmas sudraba un zelta līmeņa dalībniekiem, tās jāpārreģistrē līdz 2024. gada 1. septembrim;

• komersantiem, kuriem vispārējā nodrošinājuma apliecība izsniegta uz nenoteiktu laiku un ir piešķirts nodrošinājuma samazinājums (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas), tās jāpārreģistrē līdz 2024. gada 1. septembrim.


MK 2024. gada 28. maija noteikumi Nr. 307 “Akcīzes preču elektronisko administratīvo dokumentu aprites un kontroles kārtība” (spēkā no 01.06.2024)


Noteikumi nosaka:

- likuma “Par akcīzes nodokli” (turpmāk – likums) 25. panta devītajā daļā minētās datorizētās sistēmas izmantošanas nosacījumus, elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtību, arī datorizētās sistēmas nepieejamības gadījumos, kā arī citus nosacījumus likuma 25. pantā minētajai akcīzes preču pārvietošanai;

- likuma  26. panta septītajā daļā minētās datorizētās sistēmas izmantošanas nosacījumus, elektroniskā vienkāršotā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtību, arī datorizētās sistēmas nepieejamības gadījumā, kā arī citus nosacījumus likuma 26. pantā minētajai akcīzes preču pārvietošanai.

Spēku zaudē MK 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 307 “Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība”.


Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png