BTC/USD 19192.01$ETH/USD 1292.5$DASH/USD 40.2$LTC/USD 52.68$XMR/USD 138.42$ZEC/USD 54.31$
BTC/USD 19192.01$ETH/USD 1292.5$DASH/USD 40.2$LTC/USD 52.68$XMR/USD 138.42$ZEC/USD 54.31$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2022. gada jūlijā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2022. gada jūlijā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2022. gada jūlijā 04.08.2022

2022. gada jūlijā veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:


Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” (spēkā no 20.07.2022)

Grozījumi veikti likuma 21. pantā. Palielināts laika periods no septiņām dienām uz 30 dienām, kad fiziska persona, pārvietojoties uz autoceļa robežšķērsošanas vietā, savā bagāžā var ievest personīgai lietošanai akcīzes preces, piemērojot tām nodokļu atbrīvojumu. Pants papildināts ar jaunu 4.6 un 4.7 daļu, nosakot, ka Ministru kabinetam jānosaka gadījumi, kad uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā aizpilda un iesniedz akcīzes preču pārvietošanas paziņojumu par akcīzes precēm, kā arī par komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, un tos gadījumus, kad komerciālā transportlīdzekļa vadītāju uzskata par pārvadātāja pārstāvi. 21. panta 4.6 un 4.7 daļa stājas spēkā 2022. gada 1. novembrī.

Vairāk informācijas - ŠEIT. 


MK 2022. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 396 “Noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību” (spēkā no 08.07.2022)

 Noteikumi nosaka:

1. atvērtajā kopīgajā klienta izpētes rīkā apstrādājamās informācijas, tai skaitā personas datu, aktualizēšanas prasības un informācijas glabāšanas termiņus;

2. prasības kopīgā slēgtā un atvērtā klienta izpētes rīka pakalpojumu sniedzēja licences (turpmāk – licence) saņemšanai, tai skaitā prasības kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai;

3. licences izsniegšanas, tās darbības apturēšanas, licences pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtību un gadījumus;

4. kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par licences izsniegšanu un pārreģistrēšanu un ikgadējā valsts nodeva par kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzību, kā arī minēto valsts nodevu apmēru;

5. informāciju, kas publicējama Datu valsts inspekcijas tīmekļvietnē par licencēto kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumu sniedzēju, kā arī šīs informācijas aktualizācijas kārtību un termiņus.


MK 2022. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 397 “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 820 “Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību””(spēkā no 01.01.2023)

Grozījumi attiecas uz personām, kas ražo elektroenerģiju un autonomiem elektroenerģijas ražotājiem, kas neatbilst Elektroenerģijas nodokļa likuma 2. panta trešajā daļā noteiktajiem kritērijiem. 

Deklarācija taksācijas periodiem, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, ir papildināta ar jaunu nodokļa maksātāja kategoriju “Cits”, jaunām rindām, kā arī veiktas izmaiņas deklarācijas rindu aprēķinu formulās un rindu numerācijā. 

Līdz 2022. gada 31. decembrim ir piemērojama spēkā esošā elektroenerģijas nodokļa reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanas un deklarācijas aizpildīšanas kārtība.


MK 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 426 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 908 “Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm un piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu”” (spēkā no 16.07.2022)

Noteikumi ir precizēti atbilstoši faktiskajai un tiesiskajai situācijai attiecībā uz PVN 0% likmes piemērošanu preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti noteiktam subjektu lokam, to saskaņojot ar grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā 50. pantā, kā arī attiecībā uz akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanu saskaņā ar likuma ”Par akcīzes nodokli” 20. pantu. 

Noteikumu 87.3 punkts nosaka, ka šajos noteikumos norādītā kārtība, kādā piemēro PVN 0 procentu likmi, un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par LR iegādātajām akcīzes precēm un piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu citu ES dalībvalstu bruņoto spēku vienībām, tai skaitā pavadošajam civilajam personālam, ja šādi spēki piedalās aizsardzības pasākumā iekšzemē, kas tiek veikts, lai īstenotu ES darbību saskaņā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku, ir piemērojama, sākot ar 2022. gada 1. jūliju. 

Jaunā redakcijā izteikts noteikumu 1. pielikums un 2. pielikums.


MK 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 439 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā” (spēkā no 19.07.2022)

Noteikumi nosaka:

1. kārtību, kādā biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā;

2. organizācijas gada pārskatu struktūru, apjomu, saturu, sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību.

Spēku zaudē MK 2006. gada 3. oktobra noteikumi Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”.

Noteikumi ir piemērojami ar 2022. gada 1. jūliju.


Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png