BTC/USD 69123.89$ETH/USD 3810.57$DASH/USD 30.14$LTC/USD 84.84$XMR/USD 141.17$ZEC/USD 26.53$
BTC/USD 69123.89$ETH/USD 3810.57$DASH/USD 30.14$LTC/USD 84.84$XMR/USD 141.17$ZEC/USD 26.53$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada jūnijā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada jūnijā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada jūnijā 05.07.2023

2023. gada jūnijā veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (spēkā no 09.06.2023)

Likums papildināts ar normām, kas attiecas uz dabas resursu nodokļa piemērošanu: fotoelementu paneļiem, invertoriem un elektrisko akumulatoru fotoelementu paneļu saražotās strāvas uzkrāšanai (turpmāk – fotoelementu paneļi). 

Likuma 6. pielikums “Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm” papildināts ar jaunu preču kategoriju “Fotoelementu paneļi un invertori”

Dabas resursu nodokļa likme par fotoelementu paneļiem ir noteikta 3 EUR par 1 kg

Atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas par fotoelementu paneļiem tiek piemērots, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

• piegādes līgumā ietvertas garantijas, ka fotoelementu paneļu atkritumi tiks nosūtīti atpakaļ piegādātājam, un nodokļa maksātājs ir reģistrējies Valsts vides dienestā (VVD);
• veikti pasākumi un segti izdevumi, kas saistīti ar fotoelementu paneļu atkritumu apsaimniekošanu, un nodokļa maksātājs ir reģistrējies VVD (izmantojot fotoelementu paneļus saules elektrostacijās ar jaudu vismaz viens megavats);
• tiek nodrošināta fotoelementu paneļu atsevišķa uzskaite, to atkritumu savākšana un pārstrāde, un nodokļa maksātājs piedalās videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Likuma prasības saistībā ar fotoelementu paneļu atsevišķu uzskaiti un apsaimniekošanu piemērojamas, sākot ar 2023. gada 1. janvāri.


Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (spēkā no 30.06.2023)


Ar grozījumiem noteikts, ka VID četru dažādu pārbaužu veidus aizstās ar vienu - nodokļu kontroli.

Vienlaikus, tāpat kā līdz šim, būtiskas un ļaunprātīgas nodokļu nenomaksas gadījumā VID veiks arī nodokļu auditu, kas ir visaptveroša uzņēmēja pārbaude. 

Savukārt konstatētu un nenovērstu neatbilstību gadījumā nodokļu kontroles rezultātā VID uzņēmēju informēs par veicamo maksājumu nodokļu kontroles rezultātā un veicamais maksājums tiks noformēts kā nodokļu kontroles rēķins, kas ietver nesamaksāto nodokli un nokavējuma naudu par laiku no brīža, kad nodoklis būtu bijis jāsamaksā. Abiem VID pārbaužu veidiem - nodokļu kontrolei un  auditam, noteikts būtisks jauninājums – iespēja jau agrīnā pārbaudes stadijā slēgt vienošanās līgumu par labprātīgu nodokļu samaksu un līdz pat 85% samazināt nokavējuma naudu un samazināt vai pilnībā atcelt soda naudu. Tāpat ieviests princips, kas paredz – jo ātrāk notiks vienošanās, jo lielāks būs šo maksājumu samazinājums. Atcelt vai samazināt nav iespējams tikai nodokļu kontroles ietvaros piemēroto soda naudu par manipulācijām ar kases aparātiem. Pārbaudes, kas uzsāktas pirms šī gada 30.jūnija, tiks pabeigtas atbilstoši iepriekš spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam. Likumā veikti arī citi grozījumi.


Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (spēkā no 04.07.2023)

Ar grozījumiem izslēgts 7.1 pants, kas noteica Padziļinātās sadarbības programmu. Nodokļu maksātājam būs tiesības saņemt VID EDS informāciju par individuālajiem nodokļu saistību izpildi raksturojošiem rādītājiem, kurus VID izmantojis, nosakot nodokļu maksātāja reitinga kopējo novērtējumu.  

Lai veicinātu labprātīgu nodokļu saistību izpildi, publiski tiks nodrošināta pieejamība VID noteikto nodokļu maksātāju reitinga kopējam novērtējumam. Noteikts kādiem subjektiem piemērojams nodokļu maksātāju reitinga kopējais novērtējums un kādi rādītāji tiek ņemti nosakot nodokļu maksātāju reitingu. 

Minētās normas piemērojamas sākot ar 2024. gada 1. janvāri. Likumā veikti arī citi redakcionāli grozījumi un papildinājumi.


Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (spēkā no 23.06.2023)

Ar grozījumiem līdz 2024. gada beigām pagarināts periods kad ar IIN neapliek no valsts saņemto atbalstu lauksaimniecībai un ES atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai un kurā nevērtē kritērijus attiecībā uz lauksaimniecības zemes pārdevēju, lai noteiktu, vai ienākumu no zemes atsavināšanas var neaplikt ar nodokli.
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (spēkā no 12.07.2023)

Sākot ar 2023. gada 12. jūliju, ar IIN neapliek Ministru kabineta naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā. 

Sākot ar 2023. gada 1. septembri, darba devēja – ārstniecības iestādes – apmaksāto mācību maksu par darbinieka studijām rezidentūrā neapliek ar algas nodokli. Ar IIN neapliek stipendijas, kuras no ārstniecības iestādes līdzekļiem izmaksā studējošajam, kas apgūst medicīniskās izglītības programmu, un darba devēja – ārstniecības iestādes – apmaksāto mācību maksu par darbinieka studijām rezidentūrā, ja darbinieks vienlaikus nesaņem arī stipendiju no darba devēja un vismaz trīs gadus pēc rezidentūras studiju beigšanas ir darba tiesiskajās attiecībās ar šo darba devēju – ārstniecības iestādi. Nosacījumu par trīs gadu nodarbinātības periodu nepiemēro, ja darbinieks vai darba devējs objektīvu apstākļu dēļ nevar saglabāt darba tiesiskās attiecības. Ja darba tiesiskās attiecības ar ārstniecības iestādi izbeidz ātrāk par trim gadiem vai darbinieks ir atskaitīts no rezidentūras studijām, tās nepabeidzot, darbiniekam ir pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju un deklarēt darba devēja – ārstniecības iestādes – segto studiju maksu par mācībām rezidentūrā kā ar IIN apliekamu ienākumu. Darba devējs – ārstniecības iestāde – iesniedz paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām, deklarējot segto mācību maksu, kas ir apliekama ar IIN.


Grozījumi Muitas likumā (spēkā no 12.07.2023)

Grozījumi veikti likuma 6.1 panta nosaukumā un tas papildināts ar trešo un ceturto daļu, nosakot kādos gadījumos transportlīdzekļa vadītājs attiecībā uz muitas iestādes lēmumu paziņošanu ir pārvadātāja pārstāvis tiesiskajās attiecībās, kas radušās saistībā ar pārvadājumu. 

Papildināts  likuma 8.pants nosakot, ka VID saskaņā ar regulas Nr.2015/2446 88.panta 1. un 2.punktu nepaziņo tranzīta procedūrā radušos muitas parādu, ja muitas maksājumu parāda summa par vienā tranzīta deklarācijā ietvertajām precēm ir mazāka par EUR 50.

Likums papildināts ar 23.4 pantu “Rīcība ar naftas vai spirta produktus saturošiem atkritumiem un citiem blakusproduktiem, kas rodas ārpussavienības preču uzglabāšanas un parasto apstrādes darbību laikā” un 23.5 pantu  “Muitas uzraudzībā esošo nefasēto preču un nefasēto preču transporta iepakojumā pieļaujamās masas atšķirības” un  25.1 pantu  “Profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti”.  Likumā veikti arī citi redakcionāli grozījumi un papildinājumi.


MK 2023. gada 1. jūnija noteikumi Nr. 262 “Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām” (spēkā no 03.06.2023)

Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersanti, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas (licences) naftas produktu mazumtirdzniecībai, sniedz informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām. Valsts ieņēmumu dienests par komersantiem, kas atbilst šo noteikumu 3. punkta prasībām, katru gadu līdz 1. martam sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam šādu informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu: komersanta firmu; nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu; mazumtirdzniecībā realizēto naftas produktu apjomu atbilstoši naftas produktu veidam – benzīns, dīzeļdegviela un sašķidrinātā naftas gāze.

Spēku zaudē MK 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 248 “Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par degvielas mazumtirdzniecības cenām”.


MK 2023. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 316 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 106 “Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību”” (spēkā no 27.06.2023)


VID EDS pārskatu atbilstoši minēto noteikumu 1. pielikumā esošajam veidlapas paraugam kapitālsabiedrības aizpildīs un iesniegs, sniedzot informāciju par 2023. pārskata gadu un turpmākajiem gadiem. Grozījumi ir izstrādāti, lai speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību pārskatu veidlapās varētu iekļaut tiešo nodokļu atlaižu summu procentuālo apmēru saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” (stājās spēkā 2022. gada 5. martā). Noteikta  jaunu rindu pievienošana pārskata veidlapā, kurā tiks norādītas maksimālās tiešo nodokļu atlaižu summu intensitātes mazām, vidējām un lielām kapitālsabiedrībām, kā arī lieliem ieguldījumu projektiem.


MK 2023. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 333 “Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts” (spēkā no 01.07.2023)

Noteikumi nosaka zemu nodokļu vai beznodokļu valstis un teritorijas. Noteikts, ka šo zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Šobrīd aktuālais saraksts publicēts ŠEIT.  

Spēku zaudē 2020. gada 17. decembra MK noteikumi Nr. 819 “Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām”.


MK 2023. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 330 “Noteikumi par finanšu stabilitātes nodevas taksācijas perioda deklarācijā iekļaujamo informāciju” (spēkā no 30.06.2023)

Noteikumi nosaka finanšu stabilitātes nodevas (turpmāk – nodeva) taksācijas perioda deklarācijā (turpmāk – deklarācija) iekļaujamo informāciju. Deklarācijā summas norāda tikai euro (summu līdz 49 centiem atmet un summu, sākot ar 50 centiem, noapaļo līdz veselam euro). Nodevas maksātājs deklarāciju iesniedz VID EDS. 

VID EDS deklarācija iesniedzama kā strukturēts dokuments, kurš satur divas rindas – nodevas aprēķina summas: “Nodevas piemaksa” un “Nodevas pārmaksa” un pielikums, kurā ietverta šo noteikumu noteiktā informācija. Deklarāciju aizpilda, aprēķinot nodevu, sākot ar 2023. gada 1. janvāri.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png