BTC/USD 52977.21$ETH/USD 4166.63$DASH/USD 165.58$LTC/USD 185.63$XMR/USD 222.26$ZEC/USD 204.76$
BTC/USD 52977.21$ETH/USD 4166.63$DASH/USD 165.58$LTC/USD 185.63$XMR/USD 222.26$ZEC/USD 204.76$
baner_1.jpg
baner22.jpg
22. novembrī VID sāks pieņemt pieteikumus Covid19 atbalstam

22. novembrī VID sāks pieņemt pieteikumus Covid19 atbalstam

22. novembrī VID sāks pieņemt pieteikumus Covid19 atbalstam 16.11.2021

Valdība ir apstiprinājusi atbalsta programmu, kas paredz darbinieku darba algas, pašnodarbināto ienākumu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanu – atbalstu algu subsīdijai:

- to izmaksās VID;

- pieteikumus EDS gan par oktobri, gan novembri varēs iesniegt, sākot ar šī gada 22. novembri un līdz 15. decembrim.


Tā kā abu atbalsta programma saskaņošana ar Eiropas Komisiju turpinās, VID uzsāks saņemto pieteikumu izvērtēšanu, taču gala lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts pēc EK saskaņojuma saņemšanas.


Lai skaidrotu svarīgākos jautājumus par iespēju darba devējiem un iedzīvotājiem, kas veic saimniecisko darbību, pieteikties un saņemt atbalstu algu subsīdijai, VID aicina pieslēgties tiešsaistes semināriem: 

- 16.11.2021. pl. 10.00 - 11.00 “Algu subsīdijas. Seminārs darba devējiem” un 

- 22.11.2021. pl. 11.00 - 12.30 “Algu subsīdijas. Seminārs pašnodarbinātajiem, autoriem un patentmaksātājiem”.


Atbalsts algu subsīdijai 

- ir pieejams darba devējiem to darbinieku atlīdzības daļējai kompensēšanai, 

- pašnodarbinātām personām – fiziskām personām, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas vai saņem autoratlīdzību, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējas, vai mikrouzņēmumu īpašniekiem vai individuālajiem komersantiem (turpmāk – pašnodarbinātās personas) to ienākumu kompensēšanai, kā arī 

- patentmaksātājiem - atlīdzības kompensēšanai. 


Atbalsts algu subsīdijai ir pieejams par diviem mēnešiem, no šī gada 1. oktobra līdz 30. novembrim, bet ne ilgāk, kā ir spēkā saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 


!! Jāņem vērā, ka minētais atbalsts tiks piešķirts tiem darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir:

- sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu, vai, 

- piesakoties atbalstam par oktobri — uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, 

- piesakoties atbalstam par novembri — ir pabeigta vakcinācija (saņemtas 2 vakcīnas pret Covid-19 infekciju), vai

- ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties.


Kas var saņemt atbalstu algu subsīdijai?

Atbalstam algu subsīdijai var pieteikties darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

  • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem šā gada jūlijā, augustā un septembrī, kad darba devējs, pašnodarbinātais vai patentmaksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20% un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
  • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30% un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Kā pieteikties atbalstam algu subsīdijai?

Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). 

Par uzņēmuma darbiniekiem pieteikumu algu subsīdijai iesniedz darba devējs, bet atbalstu uz savu kontu saņem darbinieks.

Pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji pieteikumu algu subsīdijai par sevi aizpilda paši.

Atbalstam par oktobri un novembri varēs pieteikties līdz 2021. gada 15. decembrim.

Darba devējs līdztekus iesniegumam iesniedz arī darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesi, kā arī PVN mēneša deklarāciju, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta.


Ierobežojumi atbalsta algu subsīdijai saņemšanai

Ir vairākas nozares, kuru darbību neietekmē valstī noteiktie ierobežojumi, tāpēc komersantiem kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šajās nozarēs, atbalsts algu subsīdijai nav paredzēts. Šo nozaru saraksts ir noteikts MK 2021.gada 26.oktobra noteikumos Nr.723 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" 3.pielikumā.

MK paredzējis arī vairākus nosacījumus, kad atbalstu algu subsīdijai saņemt nevarēs, ja darba devējs:

- nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem; 

- lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process; 

- iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 eiro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums; 

- atbalsts nav paredzēts darba devēja padomes locekļiem.


Savukārt pašnodarbinātie nesaņems atbalstu, piemēram, ja

- nodokļu parāds ir lielāks nekā 1000 eiro un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu; 

- ja pašnodarbinātai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process; 

- ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi VID visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas, kā arī, ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību uzsākusi pēc 2021. gada 30. septembra.


Tāpat atbalstu nevarēs saņemt cilvēki, kas par atbalsta mēnesī saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, radošās jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros.

Atbalstu cilvēks nesaņems arī par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes pabalsts.


Atbalsta algu subsīdijai kopsumma, ko veido piešķirtais atbalsts darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, kopā nedrīkst pārsniegt 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png