BTC/USD 19239.9$ETH/USD 1296.76$DASH/USD 40.35$LTC/USD 52.93$XMR/USD 138.67$ZEC/USD 54.54$
BTC/USD 19239.9$ETH/USD 1296.76$DASH/USD 40.35$LTC/USD 52.93$XMR/USD 138.67$ZEC/USD 54.54$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Eiropas Savienības tiesu prakse

Eiropas Savienības tiesu prakse

Eiropas Savienības tiesu prakse 09.08.2022
Sorainen Nodokļu vēstis. Jūlijs 2022

Dubultās sodīšanas aizliegums neļauj sodiem kopā pārsniegt pārkāpuma smagumu
Ierobežojums atskaitīt priekšnodokli nav tiesisks.
Rēķinam nepieciešama atruna par PVN reversu.
Neļauj atskaitīt priekšnodokli pēc noilguma termiņa beigām.
Nedrīkst izvēlēties aplikt nekustamo īpašumu ar PVN, ja nav izpildītas formalitātes.
Kārtējā putra ar piegāžu ķēdēm, jeb kā Polijai neizdevās darījumam piemērot PVN 2x.
Nav vietējais reverss, ja pārsniegts mazā uzņēmuma PVN reģistrācijas slieksnis.


Dubultās sodīšanas aizliegums neļauj sodiem kopā pārsniegt pārkāpuma smagumu

Raksta autore: Dace Everte

Kas notika?

BV līdz 2011. gada vidum strādāja grāmatveža profesijā kā individuāls komersants. Nodokļu iestāde Francijas prokuroram iesniedza sūdzību par BV, apgalvojot, ka viņš iesniedzis nepareizus pārskatus un PVN deklarācijas, kurās norādīta samazināta summa, slēpjot lielāko daļu no iekasētajiem ieņēmumiem. Ierosināta lieta pret BV par krāpšanu nodokļu jomā, slēpjot ar nodokli apliekamās summas. Pirmās instances tiesa atzina BV par vainīgu un piesprieda viņam brīvības atņemšanu uz 12 mēnešiem.

Kur ir problēma?

BV, savukārt, uzskatīja, ka viņa notiesāšana krimināllietā ir pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību Hartā garantētajam ne bis in idem principam (jeb, dubultās sodīšanas aizlieguma principam), jo par tiem pašiem nodarījumiem pret viņu jau bija sākta nodokļu uzrēķina procedūra, kuras rezultātā viņam piemēroti galīgie naudas sodi nodokļu jomā.

EST spriedums

EST uzskata, ka ES Pamattiesību Harta pieļauj krāpnieciskas slēpšanas gadījumā krimināltiesiska rakstura sodu summēšanu, ar nosacījumu, ka pārkāpuma izdarīšanas brīdī bija iespējams saprātīgi paredzēt, ka par šo pārkāpumu var piemērot krimināltiesiska rakstura sodu summēšanu.

Tomēr Harta nepieļauj valsts tiesisko regulējumu, kurā naudas soda un brīvības atņemšanas summēšanas gadījumā ar skaidriem un precīziem noteikumiem nav nodrošināts, ka visi piemērotie sodi nepārsniedz konstatētā pārkāpuma smagumu.


Ierobežojums atskaitīt priekšnodokli nav tiesisks

Raksta autore: Dace Everte

Ungārijas PVN likumā ir tiesību norma, saskaņā ar kuru reģistrētam nodokļu maksātājam, ja PVN reģistrācijas numurs ir atsaukts (jo tas nav iesniedzis un nav publicējis gada pārskatus), ir liegtas tiesības atskaitīt priekšnodokli periodā līdz šai atsaukšanai. EST nosprieda, ka šis ierobežojums neatbilst PVN neitralitātes un proporcionalitātes principiem.


Rēķinam nepieciešama atruna par PVN reversu

Raksta autore: Dace Everte

Uzņēmuma Austrijā darbība ir automašīnu pārrobežu pārdošana. Tas iepirka automašīnas no Apvienotās Karalistes un pārdeva saņēmējam Čehijā – visi trīs dalībnieki veica darījumus ar saviem PVN numuriem, ko tie saņēmuši savā valstī un uz rēķiniem bija norādīts, ka šis ir trīsstūrveida darījums. Čehijas uzņēmumu Čehijas nodokļu iestādes ir identificējušas kā pazudušo tirgotāju. Tādēļ Austrijas nodokļu administrācija noteica Austrijas uzņēmumam papildus maksājamos nodokļus. Lēmumā norādītais pamatojums – trīs Austrijas uzņēmuma izrakstītie rēķini Čehijas uzņēmumam nesaturēja nekādas norādes uz nodokļu saistību nodošanu. Vēlāk, gan, pieteicēja bija grozījusi 3 rēķinus, pievienojot atsauci uz nodokļa saistības pāreju Čehijas uzņēmumam.

Ģenerāladvokāts uzskata, ka (Čehijas) uzņēmumu, kuram veikta piegāde, ir jāuzskata par personu, kas ir atbildīga par PVN samaksu PVN Direktīvas nozīmē tikai tad, ja attiecīgajā rēķinā ir norāde, ka preču saņēmējam Čehijā ir jāmaksā PVN apgrieztā kārtībā. Ar norādi “atbrīvots Kopienas iekšējais trīsstūrveida darījums” šajā ziņā nepietiek. Rēķinu, kurā ir ietverta norāde “Apgrieztā iekasēšana”, joprojām var izrakstīt arī vēlāk, bet tikai bez atpakaļejoša spēka. Šajā sakarā ir nepieciešams, lai preču saņēmējs Čehijā saņemtu šo rēķinu.

Pārfrāzējot ģenerāladvokāta kalambūru – rēķinu vēlāk koriģēt drīkst, bet korekcijas attieksies tik uz laiku kopš korekciju veikšanas brīža. Kā zināms, pēc statistikas tiesa vairumā gadījumu pievienojas ģenerāladvokāta viedoklim, bet Austrijas uzņēmumu diez vai interesē vidējā temperatūra slimnīcā.


Neļauj atskaitīt priekšnodokli pēc noilguma termiņa beigām

Raksta autore: Dace Everte

Kāds uzņēmums Nīderlandē (A) pārdeva citam Nīderlandes uzņēmumam (B) desmit apbūves zemesgabalus. Tos bija plānots attīstīt izklaides nolūkiem, uz tiem uzbūvējot pārvietojamas mājas, un pēc tam pārdot pārvietojamās mājas kopā ar attiecīgo zemesgabalu. A un B noslēdza līgumu, paredzot, ka A veic visus attīstības darbus savā vārdā un ka apbūvēto zemesgabalu pārdošanas neto ieņēmumi tiks sadalīti starp pusēm vienādās daļās. Par zemes pārdošanu A rēķinā B norādīja PVN un B neizmantoja savas atskaitīšanas tiesības. Ekonomisko apstākļu dēļ plānotā zemesgabalu apbūve netika īstenota. B pārdeva atpakaļ A divus zemesgabalus un norādīja rēķinā PVN par pārdošanas cenu. B nav ne deklarējis, ne samaksājis šī nodokļa summu. Nodokļu administrācija nolēma, ka B ir jāmaksā PVN par zemesgabalu pārdošanu A.

ES tiesa nosprieda, ka PVN direktīvai nav pretrunā tas, ka atteiktas PVN atskaitīšanas tiesības nodokļa maksātājam, kurš pirms valsts tiesībās paredzētā noilguma termiņa beigām nav īstenojis tiesības uz PVN atskaitīšanu. Nav arī pretrunā direktīvai tas, ka atteikta iespēja veikt PVN atskaitīšanu vēlāk, preces pirmreizējās izmantošanas brīdī, pat ja nav konstatēta šo tiesību ļaunprātīga izmantošana, krāpšana vai valsts ieņēmumu zaudējumi.


Nedrīkst izvēlēties aplikt nekustamo īpašumu ar PVN, ja nav izpildītas formalitātes

Raksta autore: Dace Everte

Kas notika?

Uzņēmums (A) Lietuvā pārdeva nekustamo īpašumu, tam piemērojot PVN izvēles kārtībā (arī Latvijā ir šāda iespēja – aplikt ar PVN neapliekamus šādus darījumus; tas var būt izdevīgi, kad darījumos nav iesaistīti gala patērētāji). Pircējs pārdošanas brīdī nebija reģistrējies kā PVN maksātājs un PVN numuru ieguva vēlāk.

Ko teica administrācija?

Nodokļu inspekcija uzskatīja, ka pircēja kā reģistrēta PVN maksātāja statuss ir obligāts nosacījums, lai nodokļa maksātājs varētu izvēlēties savu veikto piegādi aplikt ar PVN. Tādēļ darījums obligāti bija jāuzskata par nekustamā īpašuma piegādi, kas ir atbrīvota no nodokļa. Tādēļ A radās pienākums koriģēt priekšnodokli par īpašuma iegādi.

Ko teica PVN maksātājs?

A uzskatīja, ka nosacījums, saskaņā ar kuru pircējam ir jābūt ne tikai PVN maksātājam, bet arī reģistrētam PVN maksātājam, ir PVN neitralitātes principa pārkāpums un nav saderīgs ar ES PVN direktīvas mērķiem.

ES tiesas atbilde

Tāds valsts tiesiskais regulējums, kurā PVN maksātāja tiesībām izvēlēties uzlikt PVN nekustamā īpašuma pārdošanai ir izvirzīts nosacījums, ka šī prece nodota PVN maksātājam, kurš darījuma noslēgšanas brīdī jau ir reģistrēts kā PVN maksātājs, ir saskaņā ar PVN direktīvu.

Tādi valsts tiesību akti un prakse, saskaņā ar kuriem nekustamā īpašuma pārdevējam ir jākoriģē par šo preci samaksātā priekšnodokļa atskaitījums pēc tam, kad viņam ir atteiktas tiesības izvēlēties uzlikt nodokli šai pārdošanai, jo nebija izpildīti nosacījumi, kas paredzēti, lai pārdevējs varētu izmantot šīs tiesības, atbilst nodokļu neitralitātes, efektivitātes un samērīguma principiem.


Kārtējā putra ar piegāžu ķēdēm, jeb kā Polijai neizdevās darījumam piemērot PVN 2x

Raksta autore: Dace Everte

Kas notika?

B ir Nīderlandē reģistrēta sabiedrība. Tās darbība ir apliekama ar PVN. Šī sabiedrība bija reģistrēta kā PVN maksātāja arī Polijā. B piedalījās darījumu ķēdē ar vienām un tām pašām precēm un tajā bija iesaistīti vismaz trīs uzņēmēji. Preces transportētas tieši no pirmā ķēdes dalībnieka šajā dalībvalstī pēdējam šīs ķēdes dalībniekam citā dalībvalstī. B bija starpniece starp piegādātāju un saņēmēju. B iegādājās preces no Polijā reģistrētas sabiedrības BOP, norādot savu Polijas PVN numuru. BOP piegādes B klasificētas kā piegādes valsts teritorijā un šāda veida piegādēm piemērota 23% Polijas PVN likme. B uzskatīja, ka B piegādes tālāk tās klientiem citā ES dalībvalstī ir preču piegādes Kopienas iekšienē, kurām Polijā jāpiemēro 0 % PVN likmi, kā rezultātā viņam Polijā atmaksāja priekšnodokli.

Ko teica Polijas administrācija?

Nodokļu iestāde Polijā uzskatīja, ka B. ir pieļāvusi kļūdu atsevišķu darījumu ķēdes piegāžu kvalificēšanā. Proti, nodokļu iestādes ieskatā attiecīgo preču transportēšanu bija jāpiesaista piegādei starp BOP un B, kurai tādējādi bija piegādes Kopienas iekšienē raksturs attiecībā uz BOP un iegādes Kopienas iekšienē raksturs attiecībā uz B. Nodokļu iestāde uzskatīja, ka uz attiecīgo preču piegādēm, ko B veica citās dalībvalstīs reģistrētiem līgumpartneriem, neattiecas preču piegāžu Kopienas iekšienē režīms un ka šīs piegādes bija jāapliek ar nodokli kā piegādes, kas veiktas preču transportēšanas sākumpunkta dalībvalstī.

Attiecībā uz BOP veiktajām piegādēm B nodokļu iestāde uzskatīja, ka B bija jāreģistrējas kā PVN maksātājai attiecīgo preču transportēšanas sākumpunkta dalībvalstu teritorijā un tur jāizraksta rēķini par šīm piegādēm kā par preču iegādēm Kopienas iekšienē. Turklāt, Polijas administrācija uzskatīja, ka, tā kā B saistībā ar šīm piegādēm bija norādījusi savu Polijas PVN numuru, bet Polija nav preču transportēšanas galamērķa dalībvalsts, B bija jāpiemēro PVN arī Polijā. Turklāt, BOP, kura bija izrakstījusi rēķinus, kuros norādīta kļūdaina PVN summa, bija pienākums piemērot PVN 23 % apmērā, lai gan B tika atteiktas tiesības atskaitīt PVN, kas bija jāmaksā saskaņā ar šiem rēķiniem. Līdz ar to B faktiski uzlikts PVN 46 %.

ES tiesas atbilde

EST nosprieda, ka PVN direktīvai nav pretrunā dalībvalsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru preču iegādi Kopienas iekšienē uzskata par tādu, kas veikta šīs dalībvalsts teritorijā, ja:

  • šo iegādi, kas ir secīgu darījumu ķēdes pirmais darījums, attiecīgie nodokļu maksātāji ir kļūdaini kvalificējuši par iekšzemes darījumu un šim nolūkam norādījuši savus minētās dalībvalsts izsniegtos PVN numurus, un
  • ja vēlākam darījumam, kurš kļūdaini ticis kvalificēts kā darījums Kopienas iekšienē, preču pircēji preču transportēšanas sākumpunkta dalībvalstī ir piemērojuši PVN kā preču iegādei Kopienas iekšienē.

Šāds dalībvalsts tiesiskais regulējums tomēr ir pretrunā šai tiesību normai, ja preču iegāde Kopienas iekšienē, kuru uzskata par veiktu šīs dalībvalsts teritorijā, izriet no tādas preču piegādes Kopienas iekšienē, kas minētajā dalībvalstī nav tikusi uzskatīta par no PVN atbrīvotu darījumu. Tātad, nedrīkst vienai piegādei piemērot PVN divreiz.


Nav vietējais reverss, ja pārsniegts mazā uzņēmuma PVN reģistrācijas slieksnis

Raksta autore: Dace Everte

Kas notika?

VB ir meža zemju īpašniece Rumānijā. VB šīs zemes apsaimniekoja, pamatojoties uz augošu koku pārdošanas līgumiem, kas noslēgti ar vairākām sabiedrībām, kuras ir specializējušās mežu apsaimniekošanas jomā.

Kas nepatika administrācijai?

Nodokļu iestāde konstatēja, ka VB apgrozījums 2011. gada septembrī pārsniedza maksimālo slieksni, kas ir noteikts “īpašajā atbrīvojuma režīmā”, kas piemērojams mazajiem uzņēmumiem. Nodokļu inspektori ar atpakaļejošu spēku pārskatīja PVN aprēķinu, piemērojot aprēķina metodi, atbilstoši kurai pārdošanas cenā ir ietverts arī PVN.

Ko iebilda nodokļu maksātājs?

VB par minēto paziņojumu iesniedza sūdzību, norādot, ka uz augošu koku pārdošanu attiecas apgrieztās PVN maksāšanas sistēma, kuras piemērošana esot pakļauta tikai nosacījumam, ka divi attiecīgie saimnieciskās darbības subjekti ir nodokļa maksātāji.

EST atbilde

PVN direktīva un nodokļu neitralitātes princips pieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru apgrieztās maksāšanas sistēma nav piemērojama nodokļa maksātājam, kas pirms apliekamu darījumu veikšanas pēc savas ierosmes nav ne pieprasījis, ne ieguvis reģistrāciju PVN nolūkā.


   Sorainen


Avots: Sorainen (www.sorainen.com)
Jaunumi
GRAFA_V.png