BTC/USD 24268.36$ETH/USD 1930.55$DASH/USD 53.9$LTC/USD 62.12$XMR/USD 165.82$ZEC/USD 74.6$
BTC/USD 24268.36$ETH/USD 1930.55$DASH/USD 53.9$LTC/USD 62.12$XMR/USD 165.82$ZEC/USD 74.6$
baner_1.jpg
baner22.jpg
IIN jaunumi 2022. gadā

IIN jaunumi 2022. gadā

IIN jaunumi 2022. gadā 27.12.2021

Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir jūtamas vairākas tendences: nodokļu sloga samazināšana, pret-izvairīšanās normu pastiprināšana, tehniski uzlabojumi un tiesību normu precizējumi. 


Nodokļu sloga samazināšana

2022. gadā iedzīvotājiem kļūs pieejami šādi nodokļu labumi.Palielināts neapliekamā minimuma maksimālais apmērs (tai skaitā pensionāriem):

  • 2022. gadā līdz 1. jūlijam – EUR 350 mēnesī;
  • 2022. gadā no 1. jūlija  – EUR 500 mēnesī.

Likumā ieviesti jauni ar IIN neapliekami ienākumi:

  • granti, kas viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmas ietvaros piešķirti ēkas energoklases uzlabošanai un tehniskās palīdzības saņemšanai, un kredītsaistību apmērs, kuru minētās programmas ietvaros kredītņēmēja vietā ir samazinājusi vai dzēsusi Altum (šo atvieglojumu piemēro jau ar 2021.g.);
  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta maksājums par individuālo siltumapgādes sistēmu uzlabošanu mājsaimniecībās (plānots, ka ar 2022. gadu iedzīvotājiem būs pieejami ES fondu granti apkures sistēmu nomaiņai privātmājām);
  • vietējās pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
  • atbalsts izmaksu segšanai azbesta atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai mājsaimniecībām šīfera jumtu un siltumizolācijas materiālu nomaiņas gadījumā.

Tā kā iepriekš šie finansiālā atbalsta veidi nebija iekļauti neapliekamo ienākumu sarakstā, tātad tie ir uzskatāmi par apliekamiem ar IIN.

Iepriekš no IIN bija atbrīvots atbalsts izmaksu segšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta īstenošanai, bet šobrīd šī atbalsta programma ir noslēgusies. Tajā pat laikā KPFI turpinātājs ir jauns klimata finanšu instruments – Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII), kura ietvaros nākotnē netiek izslēgta iespēja, ka atbalstu sniegs iedzīvotājiem.

Visiem attālinātā darba veicējiem arī 2022. gadā no aplikšanas ar IIN būs atbrīvotas darba devēja izmaksātās attālinātā darba kompensācijas 30 euro mēnesī apmērā, kā līdz šim.

Papildus, ar algas nodokli varēs neaplikt ne tikai izdevumus darbinieku ēdināšanai, bet arī darba devēja segtos ārstniecības izdevumus (līdz 480 euro gadā, ar noteiktiem nosacījumiem). Kā minēts anotācijā, ārstniecības pakalpojumu attaisnojuma dokumentiem būs jāglabājas pie darba devēja.

Ienākums no lauksaimniecības zemes atsavināšanas būs atbrīvots no IIN arī tad, ja kopējā īpašumā iekļauta arī cita veida zeme un/vai ēkas. Tādos gadījumos būs nepieciešams iesniegt sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu, kas nav vecāks par 12 mēnešiem un kurā atsevišķi novērtēta lauksaimniecības zemes vērtība attiecībā pret kopējo īpašuma vērtību. Attiecīgo proporciju piemēros gūtajam kapitāla pieaugumam un atbrīvos no IIN. Norma būs spēkā retrospektīvi – atbrīvojumu varēs piemērot jau 2021. gadā notikušiem darījumiem. Tātad, tie, kas šādu IIN jau samaksājuši, varēs prasīt no VID tā atmaksu.

Pagarināts pārejas periods autoratlīdzību saņēmējiem, paredzot tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību līdz 2022. gada beigām un piemērot pašlaik spēkā esošo kārtību, kad autoratlīdzības izmaksātājs ietur 25% no autoratlīdzības, ja tās apmērs ir līdz EUR 25 000 un 40% pārsnieguma daļai. Ja plānotie ienākumi no autoratlīdzībām nesasniegs minimālo VSAOI objektu, par to ir atsevišķi jāpaziņo VID.


Stingrāka pieeja nodokļu izvairīšanās novēršanai

Sniedzot iepriekš uzskaitītos labumus, pastiprinātas arī nodokļu pret-izvairīšanās normas. Piemēram, noteiktas papildu prasības stipendijām, kuras ir atbrīvotas no IIN. Proti, VID būs tiesības vērtēt stipendijas atbilstību stipendijas definīcijai ne tikai pēc juridiskās formas, bet arī ekonomiskās būtības, tajā skaitā (bet ne tikai):

  • vai, ņemot vērā stipendijas saņēmējam izvirzītās prasības, pēc būtības netiek izmaksāts cita veida ienākums (algota darba ienākums vai cita veida atlīdzība);
  • vai biedrību vai nodibinājumu (fonds) izmanto tikai kā starpnieku ienākumu izmaksai konkrētai personai (tajā skaitā, vai uz stipendiju var pieteikties jebkura persona, kas atbilst stipendijas saņemšanas kritērijiem, vai stipendiju pretendentiem izvirzītās prasības nepamatoti nesašaurina iespējamo stipendiju saņēmēju loku);
  • stipendijas izmaksas līdzekļu avotu.

Praksē redzēts, ka šāda shēmiņa ar stipendijām bija pat pasprukusi augsta līmeņa konkurējošiem konsultantiem, bet VID laikam neuzrunāja vispārējā šāda pret-izvairīšanās norma, kas paredzēta likumā Par nodokļiem un nodevām.

Lai mazinātu iespējas novirzīt ienākumus citām personām bez IIN nomaksas, turpmāk attaisnotajos izdevumos varēs iekļaut tikai tādas apdrošināšanas prēmijas, kur apdrošināšanas ņēmējs un apdrošinātā persona ir pats nodokļa maksātājs. Saskaņā ar pamatojumu anotācijā, tādējādi “tiek nodrošināta nodokļa atvieglojuma (attaisnoto izdevumu) piemērošana atbilstoši tā mērķim un novērsts nodokļa bāzes nepamatotas samazināšanas risks.” Līdz šim noslēgtajiem šāda veida apdrošināšanas līgumiem paredzēts pārejas periods 2022. un 2023. gadā.

Attiecībā uz personāla nomu likumā ieviesta jauna tiesību norma, kas paredz, ka personāla nomas esamība jāvērtē ne tikai pamatojoties uz darījuma juridisko formu, bet arī, ņemot vērā ekonomisko būtību. Tas kopumā parāda visā pasaulē esošo tendenci nodokļu jomā novērst mēģinājumus samazināt savus nodokļu pienākumus, noformējot juridiskos dokumentus, kas neatbilst faktiskajiem apstākļiem.


Citi precizējumi un labojumi

Ar grozījumiem likumā precizēts, ka attaisnoto izdevumu limits EUR 600 ir par vienu personu. Tādējādi var uzskatīt par noslēgtu tiesu zālēs ik pa laikam aktuālo diskusiju par to, vai šo limitu var interpretēt kādā citādākā veidā.

Precizējot likuma normu, ir paredzēts, ka profesionālajam sportistam piemērojamā nodokļu likme jau gada laikā ir 20%. Šobrīd profesionālajiem sportistiem ienākuma gūšanas brīdī ir jāmaksā nodoklis pēc 23% likmes un turpmāk pārmaksāto nodokli var atgūt iesniedzot gada ienākuma deklarāciju. Tāpēc šāds jauninājums atvieglos dzīvi profesionālā sporta nozarei.Secinājumi

Kopumā nākošgad nenotiks ļoti krasas izmaiņas IIN piemērošanā. Tiešus un daudziem iedzīvotājiem jūtamus labumus nesīs neapliekamā minimuma palielinājums un attālinātā darba izmaksu neaplikšana ar nodokļiem arī 2022. gadā. Noteiktai sabiedrības daļai būs aktuāli arī citi ar grozījumiem jaunieviestie atvieglojumi. Dažu atvieglojumu ieviešanā var saredzēt Eiropas zaļā kursa vēsmas.

Tāpat arī pozitīvi vērtējama ir iniciatīva nepalielināt nodokļu slogu autoratlīdzību saņēmējiem 2022. gadā, salīdzinot ar pašreiz spēkā esošo kārtību. Kopā ar grozījumiem likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu, kas paredz atstāt pašnodarbinātajiem līdzšinējo VSAOI kārtību arī pēc 2023. gada (kad bija paredzēts, ka ar VSAOI jāapliek visu ienākumu), mazie saimnieciskās darbības veicēji vismaz līdz Saeimas vēlēšanām atviegloti uzelpot.

Nedaudz kritiskāk var skatīties uz to, vai tiešām bija novērojama izvairīšanās ar nodokļiem, izmantojot apdrošināšanas produktus, ka bija nepieciešami grozījumi likumā, kas faktiski neļauj apdrošināšanas labumus saņemt personas bērniem. Jautājumi var arī rasties brīdī, kad praksē VID vērtēs darījumu ekonomisko būtību kontekstā ar stipendijas saņemšanu un personāla nomas jautājumiem, jo šo lietu izvērtēšanā var pastāvēt augsta subjektivitātes pakāpe.

Darījumu vērtēšana pēc to ekonomiskās būtības arī līdz šim bija ieviesta vispārēji uz visāda veida darījumiem. Ekonomiskās būtības koncepts pārņem ne tikai Latvijas nodokļu sistēmu, bet ir aktuāls arī citās valstīs, kā arī to vērtē ES tiesā izskatītās lietās. Cerams, ka arī Latvija izmantos labāko starptautisko praksi šādu jautājuma analīzē, bet VID mācēs saprātīgi piemērot šos tā rokās iedotos sērkociņus. Šai ES tiesu prakses kontekstā arvien aktuālākas šķiet, piemēram, t.s. Dānijas holdingu ES tiesas lietas par skatīšanos cauri holdinga kompānijām, jeb holdingu ignorēšanu. Tā, maksājumu no A uz B un no B uz C var uzskatīt par maksājumu no A uz C, ja no maksājuma caur B gūts nodokļu labums bez cita būtiska ekonomiska pamatojuma.


Sorainen

Raksta autore: Aina Okseņuka, Sorainen (Nodokļu ziņas. Decembris).
Jaunumi
GRAFA_V.png