BTC/USD 68999.17$ETH/USD 3805.97$DASH/USD 30.06$LTC/USD 84.69$XMR/USD 141.72$ZEC/USD 26.4$
BTC/USD 68999.17$ETH/USD 3805.97$DASH/USD 30.06$LTC/USD 84.69$XMR/USD 141.72$ZEC/USD 26.4$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Līdz 2024. gada 1. februārim jāiesniedz “Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām”

Līdz 2024. gada 1. februārim jāiesniedz “Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām”

Līdz 2024. gada 1. februārim jāiesniedz “Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām” 25.01.2024

VID informē, ka ja Jūs 2023. gadā esat maksājis algu savam darbiniekam(-iem) vai izmaksājis cilvēkiem cita veida ienākumu (piemēram, ienākumu no intelektuālā īpašuma (autoratlīdzība), dividendes, nomas maksu, ienākumu no saimnieciskās darbības), tad Jums EDS ir jāiesniedz “Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām” (turpmāk – paziņojums):

EDS: “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti” - “Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām”.

Laikus un pareizi iesniegt šādu paziņojumu ir būtiski, jo šie dati tiek izmantoti gada ienākumu deklarācijas sagatavei un nodrošina iedzīvotājiem, kas iesniedz gada ienākumu deklarāciju, laicīgu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu.

Paziņojuma iesniegšanas termiņš un periods, par kuru tas jāiesniedz, kā arī aizpildīšana, dažādās situācijās var atšķirties, tādēļ VID ir sagatavojis kopsavilkumu par biežāk pieļautajām kļūdām un ieteikumiem, kā tās nepieļaut. 


Kad jāiesniedz paziņojums par darbiniekiem izmaksāto algu

- Par darbinieku, ar kuru darba attiecības līdz 2023. gada 31. decembrim nav pārtrauktas, paziņojums jāiesniedz līdz 2024. gada 1. februārim. Šajā gadījumā paziņojums ir jāiesniedz, izvēloties periodu “par gadu”. 

- Ja darbinieks tika atbrīvots no darba kādā no 2023. gada mēnešiem – paziņojums jāiesniedz līdz nākamā mēneša 15. datumam, izvēloties periodu “mēnesis”. Piemēram, ja darbinieks atbrīvots no darba 2023. gada aprīlī – paziņojums par aprīli jāiesniedz līdz 15. maijam.

- Ja darbinieks atbrīvots no darba 2023. gada decembrī, tajā skaitā 31. decembrī, – paziņojums jāiesniedz tieši par 2023. gada decembri, izvēloties periodu “mēnesis”, nevis “par gadu”.


Kad jāiesniedz paziņojums par cilvēkam izmaksāto cita veida ienākumu

Cita veida izmaksāts ienākums, kas nav darba alga, ir, piemēram, ienākums no intelektuālā īpašuma (autoratlīdzība), dividendes, nomas maksa, ienākums no saimnieciskās darbības.

- Ja kādā no 2023. gada mēnešiem esat izmaksājis cilvēkam cita veida ienākumu un no tā aprēķinājis IIN – paziņojums par mēnesi, kad ienākums izmaksāts, jāiesniedz līdz nākamā mēneša 15. datumam. Piemēram, ja ienākums izmaksāts 2023. gada jūnijā – paziņojums jāiesniedz līdz 15. jūlijam, izvēloties periodu “mēnesis”.

- Ja kādā no 2023. gada mēnešiem esat izmaksājis cilvēkam ienākumu, kas saistīts ar viņa saimniecisko darbību, vai cita veida ienākumu un no tā nebija jāaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodoklis – paziņojums par 2023. gadu jāiesniedz līdz 2024. gada 1. februārim, izvēloties periodu “par gadu”.


Kā pareizi iesniegt paziņojumu un precizēt jau iesniegto

Aizpildot paziņojumu, jāizvēlas viens no iesniegšanas veidiem: 

Pirmreizējs dokuments – ja pirmo reizi tiek aizpildīts paziņojums par konkrēto mēnesi vai gadu.
Pirmreizējs dokuments, ar kuru tiek pievienotas rindas iepriekš iesniegtam dokumentam, – ja iesniegtais paziņojums jāpapildina ar jauniem ierakstiem.
Precizējums, kas pilnībā aizstāj iepriekš iesniegto dokumentu, –ja jāprecizē paziņojumā norādītā cilvēka personas kods, vārds, uzvārds un/vai ienākuma veids, ienākuma gūšanas periods vai mēnesis, kad nauda izmaksāta. Šo precizējumu var izvēlēties arī tad, ja jādzēš kļūdaini iesniegtā informācija par izmaksāto naudu.

!! Lūdzam ņemt vērā, ka, izmantojot šo iesniegšanas veidu, tiks izdzēsti visi iepriekš iesniegtie dokumenti (arī pievienotās un precizētās rindas) par konkrēto periodu.

Precizējums, kas satur tikai tās rindas, kurās jāveic summu labojumi, – ja paziņojumā ir jāprecizē tikai deklarētās summas vai jādzēš rinda/rindas (piemēram, iesniegtajā dokumentā nekorekti uzrādīts ienākuma saņēmējs un/vai ienākuma gūšanas periods, vai ienākuma veids, vai dokumentā ir tikai viena rinda, kura jādzēš). Lai izdzēstu kādu no paziņojuma rindām, sākot ar aili “Ieņēmumi”, visās turpmākajās ailēs jāuzrāda skaitliskās vērtības “0,00”.


Noderīgi padomi korektai paziņojuma aizpildīšanai

Lai palīdzētu aizpildīt paziņojumu pareizi, VID ir apkopojis līdz šim biežāk pieļautās kļūdas un piedāvājam skaidrojumus, kā tās nepieļaut.

 • Paziņojumā jāuzrāda faktiski piemērotais, nevis piemērojamais (prognozētais) neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamajiem; 
 • ja cilvēks ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs (vai samazinātās patentmaksas maksātājs) – ir jāiesniedz paziņojums ar ienākuma veida kodu 2007 (ienākumi no citas saimnieciskās darbības) vai 2008 (ienākumi no uzņēmuma līguma). Turpretim cilvēkam, kam nav reģistrēta saimnieciskā darbība un IIN ir jāaprēķina izmaksas brīdī, norāda ienākuma veida kodu 1007 (ienākumi no citas saimnieciskās darbības). Par to, vai cilvēks ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, var pārliecināties VID publiskojamo datu bāzes sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji” – "Nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrs"; 
 • ja cilvēks nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī VID nav reģistrējis īres/nomas līgumu (nav paziņotā nereģistrētā saimnieciskā darbība), ienākumam piemēro 23% IIN likmi un paziņojumu iesniedz ar ienākuma veida kodu 1006 (ienākums no nekustamā īpašuma izmantošanas) vai 1009 (ienākums no kustamā īpašuma izmantošanas). Par to, vai cilvēks ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs vai tam ir paziņotā saimnieciskā darbība, var pārliecināties šeit – "Nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrs"
 • ja uzņēmums vai saimnieciskās darbības veicējs iznomā telpas no fiziskas personas, kurai ir paziņotā nereģistrētā saimnieciskā darbība (nomas līgums), 10% IIN likmi aprēķina un maksā ienākuma izmaksātājs (tas, kuram iznomā). Šādā gadījumā paziņojums ir jāiesniedz ar ienākuma veida kodu 1006 (ienākums no nekustamā īpašuma izmantošanas) vai 1009 (ienākums no kustamā īpašuma izmantošanas), izvēloties periodu “mēnesis”; 
 • ja fiziska persona gūst ienākumus no uzņēmuma līguma un par šo personu ir iesniegts paziņojums ar ienākuma veida kodu 1008 (ienākumi no uzņēmuma līguma) par attiecīgo mēnesi, – paziņojums ar ienākuma veida kodu 1001 (darba alga) par šo pašu ienākumu nav jāiesniedz; 
 • ja gada laikā cilvēks ir atkārtoti pieņemts darbā, jāievēro, lai nākamajā paziņojumā netiktu iekļauts periods, kas uzrādīts jau iepriekš iesniegtajos paziņojumos. Taču, ja cilvēks atkārtoti pieņemts darbā tajā pašā mēnesī (piemēram, atbrīvots un pieņemts atpakaļ tā paša gada aprīlī), – paziņojums par mēnesi, kurā izbeigtas darba attiecības, nav jāiesniedz; 
 • paziņojums par Ukrainas civiliedzīvotāju jāiesniedz, ja ir piemēroti IIN atvieglojumi un jāuzrāda ienākuma veida kods 1066 (Ukrainas civiliedzīvotāja darba alga). Ukrainas civiliedzīvotājam nav jāuzrāda ienākuma veida kods 1001 (darba alga) vai 1008 (ienākumi no uzņēmuma līguma); 
 • paziņojuma ailē “Ieņēmumi” summai ir jāpieskaita arī darba devēja (no darba devēja līdzekļiem) par darbinieku veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos, apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus un iemaksātās dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kā arī ar nodokli neapliekamie ienākumi, par kuriem nav jāiesniedz atsevišķs paziņojums; 
 • izmaksātās dividendes, kuras aprēķinātas par periodu, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, un no kurām ir jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, jāuzrāda paziņojumā par gadu ar ienākuma veida kodu 3011 (dividendes). Paziņojums par mēnesi ar ienākuma veida kodu 1011 (dividendes) šādā gadījumā nav jāiesniedz; 
 • ja saskaņā ar tiesas spriedumā noteikto darbiniekam aprēķina un izmaksā darba algu, paziņojums (vai paziņojuma precizējums) jāiesniedz (vai jāprecizē) par periodu, par kuru darba alga aprēķināta; 
 • ja izmaksā prēmiju bijušajam darbiniekam, paziņojums jāiesniedz par mēnesi, kad prēmija tika izmaksāta.


Plašāka informācija par paziņojuma “Par fiziskajai personai izmaksātajām summām” iesniegšanu pieejama arī VID metodiskajā materiālā ŠEIT


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png