BTC/USD 56253.5$ETH/USD 2209.07$DASH/USD 304.98$LTC/USD 270.9$XMR/USD 362.87$ZEC/USD 236.43$
BTC/USD 56253.5$ETH/USD 2209.07$DASH/USD 304.98$LTC/USD 270.9$XMR/USD 362.87$ZEC/USD 236.43$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Īpašs nodokļu režīms sezonas laukstrādniekiem

Īpašs nodokļu režīms sezonas laukstrādniekiem

Īpašs nodokļu režīms sezonas laukstrādniekiem 01.04.2021

Lauku atbalsta dienests (LAD) un VID atgādina, ka tie lauksaimnieki, kuri laikā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, no šo darbinieku algām var maksāt:

- IIN 15% apmērā, bet ne mazāk kā 0,70 eiro katrā nodarbināšanas dienā.

Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devējiem jāizmanto LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) (papildus VID minētie darbinieki nav jāreģistrē), - tajā reģistrējot:

- ienākumu gūšanas dienu, 
- noslēgto līgumu formu un 
- sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par darbu. 

EPS ir nodrošināta iespēja lauksaimniekiem (darba devējiem) iegūt apkopotā veidā visus mēneša laikā ievadītos datus un aprēķināto nodokļa apmēru, lai tos iesniegtu VID standartizētā formā vienu reizi mēnesī.


Lai lauksaimnieks varētu piemērot saviem sezonas darbiniekiem atviegloto nodokļu režīmu, tam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • lauksaimniekam īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, ko tas izmanto augļkoku, ogulāju vai dārzeņu audzēšanai;
  • lauksaimnieks 2021. gadā ir pieteicis zemi vienotajam platības maksājumam, ievērojot kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros;
  • lauksaimnieks nav mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs.


Savukārt, lai sezonas laukstrādnieka ienākumiem varētu piemērot 15% IIN likmi, tam ir jāatbilst šādiem trim nosacījumiem:  

  • persona ir nodarbināta lauksaimniecības sezonas darbos ne vairāk kā 65 kalendāra dienas pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā;
  • personas ienākums, kas gūts pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā, nepārsniedz 3000 eiro;
  • personai četru mēnešu periodā pirms lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas lauksaimnieka labā ar šo pašu lauksaimnieku nav bijušas darba tiesiskās attiecības vai nav bijis noslēgts uzņēmuma līgums.

Gadījumā, ja sezonas laukstrādnieks vienā un tajā pašā zemnieku saimniecībā ir nodarbināts 65 kalendārās dienas pēc kārtas un viņa ienākumi mēnesī pārsniedz 3000 eiro, šādas darbinieks ir jāreģistrē VID kā darbinieks un turpmāk no viņa ienākumiem pilnā apmērā jāmaksā IIN un VSAOI.

Plašāka informācija pieejama LAD tīmekļvietnē izvēlnē Sezonas laukstrādnieki.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png