BTC/USD 61952.25$ETH/USD 3737.81$DASH/USD 187.41$LTC/USD 185.31$XMR/USD 255.46$ZEC/USD 140.11$
BTC/USD 61952.25$ETH/USD 3737.81$DASH/USD 187.41$LTC/USD 185.31$XMR/USD 255.46$ZEC/USD 140.11$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2021. gada martā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2021. gada martā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2021. gada martā 06.04.2021

2021. gada martā veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:


Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (spēkā no 20.03.2021)

1) Par vienu mēnesi pagarināts gada ienākumu deklarācijas (GID) iesniegšanas un nodokļa nomaksas termiņš: 

- tām personām, kurām ir obligāts pienākums iesniegt GID par 2020. gadu, GID jāiesniedz līdz 2021. gada 1. jūlijam;
- aprēķinātā nodokļa summa ir jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz 2021. gada 23. jūlijam
- ja aprēķinātā summa pārsniedz 640 eiro, tad to var iemaksāt vienotajā nodokļu kontā trijos maksājumos – līdz 2021. gada 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim –, iemaksājot katru reizi 1/3 no kopējās summas. 

2) IIN maksātājiem, kuri reģistrējušies VID kā saimnieciskās darbības veicēji vai ir individuālie komersanti vai individuālā uzņēmuma īpašnieki, aprēķinot IIN no saimnieciskās darbības ienākuma, 2020. un 2021. gadā nav jāpiemēro saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums 80% apmērā no saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Tādējādi 2020. un 2021. gadā uz saimniecisko darbību attiecināmie izdevumi ir atskaitāmi pilnā apmērā.  

3) 2021. gadā nav pienākuma veikt IIN no valdes locekļa domājamā ienākuma (kas atbilst minimālās mēneša darba algas apmēram), ja kapitālsabiedrības mēneša apgrozījums pārsniedz 2500 eiro un kapitālsabiedrībā šajā mēnesī nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā. Pēc nodokļa maksātāja ieskata no valdes locekļa domājamā ienākuma var neveikt arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

4) Pagarināts gada pārskata un konsolidēto gada pārskata iesniegšanas termiņš, nosakot, ka:

  • sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par 2020. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97. panta 1. daļā noteikto iesniegšanas termiņu;
  • biedrība vai nodibinājums, ir tiesīga iesniegt VID gada pārskatu vai tā daļu par 2020. gadu līdz 2021. gada 30. jūnijam;
  • reliģiskā organizācija, ir tiesīga iesniegt VID gada pārskatu vai tā daļu par 2020. gadu līdz 2021. gada 30. jūnijam.

5) Likums ir papildināts ar 8.pantu, kurš nosaka azartspēļu nodokļa aprēķināšanas kārtību ārkārtējās situācijas laikā, kurā ir noteikts aizliegums organizēt azartspēles azartspēļu organizēšanas vietās (spēļu zālēs un kazino). Ārkārtējās situācijas laikā tiek paredzēta iespēja azartspēļu nodokli maksāt tikai par tām mēneša dienām, kurās azartspēļu organizētāji drīkstēja organizēt konkrētās azartspēles. Pārejas noteikumu 14. punkts paredz 8.panta piemērošanu ārkārtējās situācijas laikā, attiecinot to arī uz pirmo ārkārtējās situācijas laiku un mēnesi, kurā sākās otrā ārkārtējā situācija.

6) Likums nosaka, ka VID savā tīmekļvietnē publicē: 

a) to darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši MK noteikto atbalstu un katram darba devējam piešķirtā atbalsta kopējo apmēru; 
b) to nodokļu maksātāju sarakstu, kuriem piešķirts MK noteiktais atbalsts apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, un katram nodokļu maksātājam piešķirtā atbalsta apmēru.


Grozījumi MK 2009. gada 3. marta noteikumos Nr. 211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība" (spēkā no 01.03.2021)

Grozījumi izstrādāti, lai papildinātu nacionālo denaturēšanas vielu sarakstu, kā arī lai paredzētu elektronisku denaturētā spirta lietotāju atļauju un iesniegumu atļauju saņemšanai reģistrēšanu VID EDS. 

Aktualizēta norādāmā informācija iesniegumā (2. pielikums) un atļaujā (3. pielikums), lai nodrošinātu iesniegumu atļauju saņemšanai un pārreģistrācijai iesniegšanu EDS strukturētā formā.


Grozījumi MK 2019. gada 12. februāra noteikumos Nr. 72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem" (spēkā no 01.03.2021)

Grozījumi izstrādāti, lai būtiski mazinātu administratīvo un finansiālo slogu akcīzes preču apritē iesaistītajiem komersantiem un veicinātu to saimniecisko darbību.  

Noteikumi paredz atvieglotus nosacījumus nodrošinājuma piemērošanai akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā.


Grozījumi MK 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos"  (spēkā no 15.03.2021)

Ar grozījumiem precizēti noteikumos noteiktie atbalsta kvalificēšanās nosacījumi, padarot atbalstu pieejamāku mērķa grupai. 

Noteikti jauni atbalsta kvalificēšanās kritēriji, tādejādi atbalsta saņēmēji var izvēlēties vienu no diviem kvalificēšanās kritērijiem, lai pretendētu uz dīkstāves atbalstu. Uz atbalsta ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji pēc jaunā kritērija, kas paredz ne mazāk kā 30% ieņēmumu kritumu vērtēt, salīdzot ieņēmuma samazinājumu konkrētajā atbalsta mēnesī ar attiecīgā 2019. gada mēneša ieņēmumiem. 

Lai atbalstu par dīkstāvi par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 31. janvārim saņemtu darbinieki, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, pēc jaunajiem kritērijiem, iesniegumu VID jāiesniedz divu nedēļu laikā no grozījumu spēkā stāšanās dienas. Iesniedzot iesniegumu atbalstam par dīkstāvi, apgrozījuma krituma aprēķinā neņem vērā saņemto atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (grantu).

Noteikumos veikti arī citi grozījumi.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png