BTC/USD 69118.74$ETH/USD 3809.79$DASH/USD 30.13$LTC/USD 84.86$XMR/USD 141.15$ZEC/USD 26.52$
BTC/USD 69118.74$ETH/USD 3809.79$DASH/USD 30.13$LTC/USD 84.86$XMR/USD 141.15$ZEC/USD 26.52$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Par Ministru kabineta noteikumu piemērošanu saistībā ar Grāmatvedības likumu

Par Ministru kabineta noteikumu piemērošanu saistībā ar Grāmatvedības likumu

Par Ministru kabineta noteikumu piemērošanu saistībā ar Grāmatvedības likumu 05.10.2022

VID ir aktualizējis savu informatīvo materiālu:

"Par Ministru kabineta noteikumu piemērošanu saistībā ar Grāmatvedības likumu" (ŠEIT).

Ar Grāmatvedības likuma spēkā stāšanos spēku zaudēs 1992. gada 14. oktobra likums "Par grāmatvedību" un pamatojoties uz šo likumu izdotie Ministru kabineta noteikumi. 

Pamatojoties uz Grāmatvedības likumu izdoti šādi noteikumi:

Noteikumu nosaukums  Spēkā no: 
MK 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” (šeit)  01.01.2022  
MK 2021. gada 14. septembra noteikumi Nr. 625 “Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošana” (šeit)  01.01.2022  
MK 2021. gada 31. augusta noteikumi Nr. 590 “Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta” (šeit)  01.01.2022  
MK 2021. gada 24. augusta noteikumi Nr. 569 “Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem” (šeit)  01.01.2022
MK 2022. gada 1. marta noteikumi Nr. 145 “Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu” (šeit)  04.03.2022
MK 2022. gada 31. maija noteikumi Nr. 322 “Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” (šeit)  03.06.2022
MK 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 380 “Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā” (šeit)  01.06.2022
MK 2022. gada 14. jūlijā noteikumi Nr. 439 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā” (šeit)  19.07.2022


! VID vērš uzmanību, ka saskaņā ar Grāmatvedības likuma pārejas noteikumu 2. punktu ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūlijam bija piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu: 

• MK 2006. gada 3. oktobra noteikumi Nr. 808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem". 

• MK 2006. gada 14. novembra noteikumi Nr. 928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem".

• MK 2007. gada 20. marta noteikumi Nr. 188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā". 

• MK 2007. gada 8. maija noteikumi Nr. 301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem".

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png