BTC/USD 60603.38$ETH/USD 2959.04$DASH/USD 26.97$LTC/USD 77.52$XMR/USD 119.48$ZEC/USD 20.36$
BTC/USD 60603.38$ETH/USD 2959.04$DASH/USD 26.97$LTC/USD 77.52$XMR/USD 119.48$ZEC/USD 20.36$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada aprīlī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada aprīlī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada aprīlī 22.05.2023

2023. gada aprīlī veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:


Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (spēkā no 07.04.2023.)

Likums papildināts ar jaunu 11.4 pantu -  UIN atvieglojums ziedotājam, nosakot, ka nodokļa maksātājs, kurš ziedojis sabiedriskā labuma organizācijai vai budžeta iestādei mantu vai finanšu līdzekļus, kas tiek novirzīti uz Ukrainu palīdzības sniegšanai cietušajiem, ir tiesīgs neiekļaut uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzē ziedoto summu, nepiemērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12. panta pirmo daļu, ja vienlaikus ir izpildīti šādi nosacījumi: 

1) ziedojuma mērķī, kas norādīts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu novirzīšanu Ukrainai

2) ziedotājam saskaņā ar VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu (nodevu) parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro.

Tādejādi, ziedojumu summas, kas tiek novirzītas uz Ukrainu palīdzības sniegšanai cietušajiem, ziedotājs pilnā apmērā attiecina uz saviem saimnieciskās darbības izdevumiem, tās neiekļauj UIN bāzē un neapliek ar nodokli.


Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” (spēkā no 02.05.2023.)

Likums papildināts ar jaunu 4.3 pantu - VID valsts informācijas sistēmas. 

Grozījumi veikti, lai pilnveidotu, uzskaitītu un ārējos normatīvajos aktos nostiprinātu VID informācijas sistēmu tiesisko ietvaru atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likumam un Vispārīgajai datu aizsardzības regulai saistībā ar VID valsts informācijas sistēmu darbību un tajā ietverto fizisko peronu datu apstrādi un tādejādi vienā likumā ietvertu un noteiktu VID kā valsts informāciju sistēmas pārzinim noteiktos mērķus, uzdevumus un funkcijas, kuru īstenošanai izveidotas likumā uzskaitītās valsts informācijas sistēmas.


Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (spēkā no 19.04.2023.)

Grozījumi veikti, lai nodrošinātu, ka personas, kas pilda valsts aizsardzības dienestu, ir obligāti pakļautas sociālajai apdrošināšanai, tai skaitā pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu, kā jebkurš 15 gadu vecumu sasniedzis darba ņēmējs, kuru nodarbina darba devējs. Tādejādi papildinājumi veikti likuma 5.panta pirmajā daļā, 6.panta ceturtajā un piektajā daļā un likums papildināts ar jauna ar 5.4 daļu, kā arī veikti citi papildinājumi.


MK 2023. gada 18. aprīļa noteikumi Nr. 193 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 364 “Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu”” (spēkā no 21.04.2023.)

Noteikumi papildināti ar 6.7 punktu, nosakot, ka Zvērināts tiesu izpildītājs neveic kreditora pretenziju pamatotības izvērtējumu, ja kreditors nav iemaksājis zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā amata atlīdzību kreditora pretenziju pamatotības izvērtēšanai (šo noteikumu 6.4 punkts). Ja neviens no kreditoriem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nav iemaksājis atlīdzību kreditora pretenziju pamatotības izvērtēšanai, zvērināts tiesu izpildītājs pārtrauc bezmantinieku mantas atsavināšanu un nodod to šo noteikumu 14. punktā minētajai institūcijai, ja tas ir nekustamais īpašums, vai VID, ja kustamā manta, vai rīkojas šo noteikumu 105. punktā ​noteiktajā kārtībā, ja bezmantinieku manta ir pamatkapitāla daļas (akcijas).

Papildināta 137. punkta redakcija, nosakot, ka rīcībai ar bezmantinieku mantā ietilpstošu nekustamo īpašumu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā un kuram Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā mantojuma masas atstājējs reģistrēts ar statusu īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, zvērināts tiesu izpildītājs ieved lietu par bezmantinieku mantu arī pēc VID ienesta iesniegta lūguma atbilstoši VID  rīcībā esošajai informācijai par lietām par bezmantinieku mantu, kurās pabeigšanas brīdī visu kreditoru pretenzijas nav segtas vai tās nav segtas pilnībā un notariālais akts par mantojuma lietas izbeigšanu taisīts līdz 2022. gada 1. janvārim. Noteikumos veikti arī citi grozījumi un papildinājumi.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png