BTC/USD $ETH/USD $DASH/USD $LTC/USD $XMR/USD $ZEC/USD $
BTC/USD $ETH/USD $DASH/USD $LTC/USD $XMR/USD $ZEC/USD $
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2022. gada aprīlī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2022. gada aprīlī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2022. gada aprīlī 17.05.2022

2022. gada aprīlī veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:


Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (spēkā no 21.04.2022) 

Likumā vārdi “mājaslapā internetā” aizstāti ar vārdu “tīmekļvietnē”.

Likuma I nodaļa papildināta ar 7.4 pantu - Neizpildītas saistības nodokļu jomā, tādejādi paskaidrojot gadījumus, kad nodokļu maksātājam rodas neizpildītas saistības nodokļu jomā.

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (spēkā no 21.04.2022)   

Attiecībā uz UIN aprēķināšanu likumā izdarīti šādi grozījumi: 

1) noteikts, ka visas ziedojumu summas, kurām nodokļa maksātājs piemēro nodokļa atvieglojumu ziedotājiem saskaņā ar likuma 12.pantu, ir attiecināmas uz saimnieciskās darbības izdevumiem. Minētās ziedojumu summas neiekļauj nodokļa bāzē un neapliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Noteikts, ka arī 2023.gadā un turpmākajos pārskata gados, piemērojot 3.atvieglojuma veidu ziedotājiem (saskaņā ar likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu), atvieglojums ir 85% apmērā no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30% no nodokļa par dividendēm;

2) papildināts likuma 9.pants attiecībā uz kārtību, kādā nedrošie debitoru parādi ir norakstāmi vai iekļaujami nodokļa bāzē uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām;

3) noteikts, ka nodokļa maksātāji, kuri piemēro Starptautisko finanšu pārskatu standartu Nr. 16 “Noma” ir tiesīgi likuma 10.pantā noteikto procentu aprēķinā neietvert procentus, kas aprēķināti saskaņā ar minēto standartu, ja nomas darījums atbilst MK 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 11. nodaļā definētajai operatīvajai nomai. Nodokļa maksātājiem, kuriem procentu izmaksas gadā pārsniedz trīs miljonus euro, ir mainīts palielināto procentu maksājuma regulējums, nosakot, ka uz procentu maksājumu pārsnieguma aprēķinu attiecas starpība, kas rodas starp procentu maksājumiem un procentu ieņēmumiem, ņemot vērā Padomes 2016.gada 12.jūlija direktīvā (ES) 2016/1164, ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši iespaido iekšējā tirgus darbību, lai ierobežotu nodokļa maksātāju iespējas atskaitīt pārsniedzošās aizņēmumu izmaksas, ietvertās minimālās prasības.


Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (spēkā no 09.04.2022)

Likums papildināts ar 11.2 pantu, nosakot pašvaldību kapitālsabiedrību tiesības ziedot mantu. Pašvaldības kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā šai pašvaldībai piederošā daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, vai kapitālsabiedrība, kurā attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošā daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, var dāvināt (ziedot) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai mantu, kuras bilances vērtība ir nulle euro un kura nav nepieciešama šādas kapitālsabiedrības saimnieciskajai darbībai.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png