BTC/USD 68999.17$ETH/USD 3805.97$DASH/USD 30.06$LTC/USD 84.69$XMR/USD 141.72$ZEC/USD 26.4$
BTC/USD 68999.17$ETH/USD 3805.97$DASH/USD 30.06$LTC/USD 84.69$XMR/USD 141.72$ZEC/USD 26.4$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada jūlijā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada jūlijā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2023. gada jūlijā 03.08.2023

2023. gada jūlijā veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām (spēkā no 19.07.2023)

Ar grozījumiem noteikts, ka nodokļu administrācijai ir pienākums sniegt kredītinformācijas birojam VID rīcībā esošo informāciju arī par fiziskās personas apgādībā esošo personu skaitu. Minētā norma stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī. 

Papildināta likuma 37.panta 6 daļa, nosakot, ka nodokļu maksātājs, attiecībā uz kuru ir veikti šajā likumā noteiktie izpildes nodrošināšanas pasākumi vai izdots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, var iesniegt sūdzību VID ģenerāldirektoram septiņu dienu laikā, bet lēmumā konstatētas uzņēmuma pārejas gadījumā — viena mēneša laikā no dienas, kad nodokļu maksātājs ir uzzinājis par izpildu darbību. 

Likumā veikti grozījumi (112., 113., 114., 115., 116. un 117.pants) efektīvai un pārskatāmai datu uzkrāšanai par norēķiniem apakšuzņēmēju ķēdēs būvdarbu līgumu izpildes ietvaros.


MK 2023. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 359 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”” (spēkā no 12.07.2023)

Ar grozījumiem “militārais darbinieks” ir iekļauts to personu uzskaitījumā, kas var doties darba devēja apmaksātā komandējuma braucienā, kā arī atļauts nosūtīt mācību komandējumos Jaunsardzes centra civilos darbiniekus, kuri nosūtīti uz izglītības iestādi Latvijas teritorijā darba pienākumu izpildei nepieciešamās augstākās izglītības iegūšanai. 

Papildu piemaksu ārvalstu komandējumiem pie dienas naudas – līdz 20% no dienas naudas normas piešķir: 
- karavīriem, zemessargiem, Nacionālo bruņoto spēku civilajiem un militārajiem darbiniekiem, Aizsardzības ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs nodarbinātajiem, kas piedalās taktiskajās mācībās, apmācībā, dienesta vai darba pienākumu izpildē lauka apstākļos. 

Militārajam darbiniekam piešķirtās komandējuma dienas naudas apmēru samazina par piešķirtās uzturdevas vai tās kompensācijas apmēru.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png