BTC/USD 16582.96$ETH/USD 1219.16$DASH/USD 41.59$LTC/USD 78.35$XMR/USD 137.75$ZEC/USD 42.33$
BTC/USD 16582.96$ETH/USD 1219.16$DASH/USD 41.59$LTC/USD 78.35$XMR/USD 137.75$ZEC/USD 42.33$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2022. gada oktobrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2022. gada oktobrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2022. gada oktobrī 03.11.2022

2022. gada oktobrī veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:


Grozījumi Finanšu stabilitātes nodevas likumā (spēkā no 01.01.2023)

Finanšu stabilitātes nodevu maksā LR reģistrētās kredītiestādes (tai skaitā par to filiālēm dalībvalstīs un ārvalstīs), kā arī dalībvalstīs un ārvalstīs reģistrēto kredītiestāžu filiāles LR.  

Sākot ar 2023. gadu finanšu stabilitātes nodevu administrēs VID. Nodevu aprēķina saskaņā ar šā likuma 4. pantu, un nodevas maksātājs to iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša divdesmit trešajam datumam. Nodevas maksātāja taksācijas perioda nodevas ceturkšņa avansa maksājumu aprēķinu izveido, pamatojoties uz iepriekšējā nodevas taksācijas perioda deklarācijā iekļauto finanšu pārskatu datiem, iepriekšējā taksācijas perioda beigās uzrādīto saistību kopsummu koriģējot saskaņā ar šā likuma 4. panta pirmo daļu un aprēķināto maksājuma summu proporcionāli sadalot pa ceturkšņiem. 

Nodevas maksātājs līdz pēctaksācijas perioda 15. aprīlim iesniedz VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā nodevas taksācijas perioda deklarāciju saskaņā ar šā likuma 4. pantu, pamatojoties uz taksācijas perioda gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu datiem, tai skaitā nodevas galīgo aprēķinu par taksācijas periodu. Likumā veikti arī citi grozījumi.


Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (spēkā no 01.01.2023)

Likums papildināts jaunu nodevu - finanšu stabilitātes nodevu, kuru  nodokļu maksātājs iemaksā vienotajā nodokļu kontā un tā norādīta kā izņēmums valsts nodevām, kuras tiek iemaksātas valsts budžetā attiecīgās valsts nodevas administrācijas norādītajos budžeta kontos.


Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” (spēkā no 13.02.2023)

Grozījumi veikti, lai nodrošinātu ES direktīvas 2020/262/ES pārņemšanu un panāktu Latvijas tiesību aktu atbilstību ES tiesībām. ES Padome 2019. gada 19. decembrī pieņēma direktīvu 2020/262/ES, kas ar 2023. gada 13. februāri aizstās direktīvu 2008/118/EK. 

Pamatā direktīvā 2020/262/ES ir saglabāti tie paši principi akcīzes nodokļa piemērošanā un akcīzes preču apritē, kādi bija noteikti direktīvā 2008/118/EK. Minētās direktīvas attiecas uz akcīzes nodokļa piemērošanu alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem.


Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (spēkā no 08.11.2022)

Likums papildināts ar normām, kas nosaka Uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības platformas darbības tiesisko pamatu un iesaistīto institūciju sadarbības mērķus, lai uzturētu papildu sadarbības mehānismu, kas nodrošina, ka visām uzraudzības un kontroles institūcijām ir vienota izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas riskiem un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai.


Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (spēkā no 14.11.2022)

Likuma 9. panta pirmā daļa papildināta ar jauniem punktiem, nosakot, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un netiek aplikts ar nodokli ienākums no:

- Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā noteiktajā kārtībā atsavināta zemesgabala, ja minētais zemesgabals ir maksātāja īpašumā ilgāk par 60 mēnešiem no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā (34.3 punkts);

- ienākums, kas gūts, atbrīvojot fizisko personu no parādsaistībām Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā noteiktajā kārtībā (356.punkts);

- ienākums, kas gūts no kapitāla aktīva atsavināšanas fiziskās personas maksātnespējas procesā, ja fiziskā persona atbrīvota no saistībām saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164. pantu (357.punkts);

- ar kalpošanu reliģiskajā organizācijā saistīto personificēto izdevumu kompensācijas atbilstoši šā panta pirmās daļas 44. punktā minētajiem izdevumu veidiem un apmēriem, kuras sedz reliģiskā organizācija tajā kalpojošam personālam saskaņā ar rakstveidā noslēgto vienošanos (44.1 punkts). 34.3 punkts un 356.punkts  stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. Likuma 11.13 pants, kas nosaka,  īpašos  noteikumus ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai,  papildināts ar četrpadsmito, piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito un astoņpadsmito daļu. Likumā veikti arī citi grozījumi un precizējumi.


MK 2022. gada 4. oktobra noteikumi Nr. 616 “Elektronisko sakaru komersantam pieprasīto noslodzes datu nodošanas kārtība” (spēkā no 08.10.2022)

Noteikumi nosaka kārtību, kādā FKTK, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Datu valsts inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un VID pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un VID nepieciešamos noslodzes datus pieprasa, nosūtot elektronisko sakaru komersantam pieprasījumu (3. pielikums). Pieprasījumā norāda noslodzes datu pieprasīšanas tiesisko pamatojumu, apjomu un atbildes sniegšanas veidu.


Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png