BTC/USD 61276.69$ETH/USD 2979.83$DASH/USD 27.16$LTC/USD 77.77$XMR/USD 120.79$ZEC/USD 20.4$
BTC/USD 61276.69$ETH/USD 2979.83$DASH/USD 27.16$LTC/USD 77.77$XMR/USD 120.79$ZEC/USD 20.4$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Latvijas Tiesu prakse

Latvijas Tiesu prakse

Latvijas Tiesu prakse 04.04.2023 Sorainen Nodokļu vēstis. Februāris 2022
-Kārtējā VID zaudētā lieta par PVN 0% piemērošanu ES piegādes darījumos

-ABLV Bankai pienākas gandrīz 1 milj. EUR pārmaksātais UIN
Kārtējā VID zaudētā lieta par PVN 0% piemērošanu ES piegādes darījumos

Raksta autors: Oļegs Spundiņš

Strīda būtība joprojām ir par to vai komersants ir tiesīgs piemērot PVN 0% likmi ES piegādēm, ja preces tiek transportētas ar kurjerpastu, un to nav saņēmušas rēķinos norādītās amatpersonas. Lai cik neloģisks neliktos šāds VID arguments, tas joprojām ir bieži sastopams VID izdotajos lēmumos.

Arī šajā lietā VID ieskatā pieteicējas iesniegtie pierādījumi nesniedz pietiekamu informāciju, lai apstiprinātu vai noliegtu, ka pārvadātājs SIA “DHL Latvia” piegādāja mobilos tālruņus Francijas uzņēmumam.

Tomēr, apgabaltiesa secināja, ka, ņemot vērā priekšapmaksas rēķinu, SIA “DHL Latvia” gaisa kravas pavadzīmi, sūtījuma izsekošanas informāciju un citus dokumentus, kopskatā ir skaidrs, ka tie apliecina preču transportēšanu no sūtījuma atrašanās vietas līdz sūtījuma saņēmējam, kā arī preču aprakstā norādīto apjomu un svaru. Turklāt, fakts, ka neidentificēta persona parakstījusi preču saņemšanu, nav pietiekams pamats apgalvojumam, ka preces nav piegādātas galamērķī, jo preču saņemšanā dažādu apstākļu dēļ ne vienmēr var piedalīties darījumu dokumentos norādītās amatpersonas.

Te arī pieejama papildus informācija par šo lietu.


ABLV Bankai pienākas gandrīz 1 milj. EUR pārmaksātais UIN

Raksta autors: Oļegs Spundiņš

2021.gada aprīlī AS „ABLV Bank” iesniedza precizētu UIN deklarāciju par 2017.gadu, kā rezultātā tai radās UIN pārmaksa EUR 966 865 apmērā. Sākotnēji 2017.gada finanšu pārskats bija sagatavot neievērojot iepriekš SFPS principus un prasības, kļūdaini piemērojot darbības turpināšanas principu. Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipa retrospektīvā maiņa no darbības turpināšanas pamatprincipa uz darbības neturpināšanas pamatprincipu ietekmē 2017.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrādīto peļņas apjomu pirms UIN aprēķināšanas. Attiecīgi, bankas finanšu pārskatā par 2018.gadu veiktās korekcijas salīdzinošajos finanšu datos par 2017.gadu ir jāņem vērā, veicot UIN deklarācijas labojumus par 2017.gadu.

Kad uzņēmums sagatavo finanšu pārskatu pēc darbības neturpināšanas principa, visi aktīvi tiek novērtēti tirgus/atgūstamajā vērtībā uzreiz, kā arī visas saistības par iespējamiem izdevumiem tiek atspoguļotas brīdī, kad tās ir radušās, neņemot vērā faktisko naudas plūsmu. Piemērojot darbības neturpināšanas principu, izdevumi vairs netiek dalīti uz nākamajiem pārskata periodiem, jo nav sagaidāms, ka uzņēmums turpinās saimniecisko darbību un ģenerēs ienākumus, pret kuriem varēs izdevumus attiecināt.

VID iebildis pret bankas veiktajiem grozījumiem (precizējumiem) UIN deklarācijā. VID nav veicis ne auditu, ne datu atbilstības pārbaudi, lai iebilstu pret nepareizi aprēķinātu UIN, tā vietā visus iebildumus faktiski pamato ar datu ticamības novērtējumā iegūto informāciju.

Tiesa atzina, ka pēc būtības bankai ir taisnība. Tiesa atzina, ka pēc bilances perioda notikums mainīja bankas darbību – no turpināšanas uz darbības neturpināšanas principu, pamatojoties uz pieņemto lēmumu par pieteicējas pašlikvidāciju. Tādēļ pamatoti ir veikusi grozījumus UIN deklarācijā par 2017.gadu. Tiesa apmierināja pieteikumu un uzdeva VID pārbaudīt UIN aprēķinu korektumu, kā arī apstiprināt Pieteicējai UIN pārmaksu par 2017. gadu.

Interesanti, ka banka gada pārskatu par 2017.gadu sagatavoja tikai 2018.gada 17.septembrī, bet iesniedza 2018.gada 23.novembrī – kad jau bija pieņemts lēmums par bankas pašlikvidāciju. Tātad, gada pārskata par 2017.gadu sagatavošanas brīdī banka zināja, ka tā neturpinās darbību un ka konkrētā gada pārskata sagatavošanai nav pamata piemērot darbības turpināšanas principu. Minēto lietā apliecina arī zvērinātu revidentu atzinumā norādītais, ka bankas gada pārskats par 2017.gadu nav sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir nepieciešams to labot. Šāds spriedumā minētais fakts, šķiet, pēc būtības nozīmē, ka notikums, kas mainīja bankas darbību (turpināšana uz neturpināšanu) tikai formāli ir noticis pēc bilances perioda. Viela pārdomām.

Sorainen

Avots: Sorainen (www.sorainen.com)

Jaunumi
GRAFA_V.png