BTC/USD 65930.4$ETH/USD 3451.39$DASH/USD 26.64$LTC/USD 72.87$XMR/USD 161.89$ZEC/USD 29.62$
BTC/USD 65930.4$ETH/USD 3451.39$DASH/USD 26.64$LTC/USD 72.87$XMR/USD 161.89$ZEC/USD 29.62$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Grāmatvedības kārtošanas aktualitātes un grāmatvedības regulējošie normatīvie akti 2019.gadā

Grāmatvedības kārtošanas aktualitātes un grāmatvedības regulējošie normatīvie akti 2019.gadā

Grāmatvedības kārtošanas aktualitātes un grāmatvedības regulējošie  normatīvie akti 2019.gadā 16.04.2019

Arta Priede, Finanšu ministrijas Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vadītāja, 2019.gada 14.janvārī konferencē ,,Grāmatvežu svētki’’ uzstājās ar lekciju, informējot konferences dalībniekus par nesenākajiem grozījumiem attiecībā uz grāmatvedības noteikumu pilnveidošanu saistībā ar jauno nodokļu režīmu, paplašināta Gada pārskatu sagatavošana saskaņā ar SGS prasībām un jaunu Grāmatvedības likumu.

Runājot par grozījumiem grāmatvedības regulējošajos normatīvajos aktos attiecībā uz individuālajiem komersantiem ,,Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 8. maija noteikumos Nr.301 «Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem’’, kas stājās spēkā pērnā gada jūlijā, jāņem vērā tādi aspekti, kā:

  •  finanšu grāmatvedībā pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanai izvēlēties tādu pašu lietderīgās lietošanas laika ilgumu un nolietojuma aprēķināšanas (vērtības norakstīšanas) metodi, kāda paredzēta IIN likumā;

  • ievērot ar pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanu saistītos noteikumus, ko paredz normatīvie akti par IIN likuma normu piemērošanas kārtību;

  • finanšu pārskata shēmām, pievienot jaunus posteņus saimnieciskās darbības izdevumiem (ar saimniecisko darbību saistītos izdevumos tādā apmērā, kas nepārsniedz 80% no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības un saimnieciskās darbības izdevumiem, kurus izdevumos drīkst iekļaut pilnā apmērā IIN likuma izpratnē).

Savukārt uz lielām kapitālsabiedrībām, sākot ar 2018.pārskata gadu lielas kapitālsabiedrības var sagatavot gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu Nr.1606/2002. Liela sabiedrība ir klasificējama kā sabiedrība, kurai bilances datumā pārsniedz vismaz divi no rādītājiem: bilances kopsumma – 20 miljoni euro, neto apgrozījums 40  miljoni euro, vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250.

Attiecībā uz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un, pamatojoties uz likuma 13.panta piektās daļas 2.punktu, uzņēmums var izvēlēties Gada pārskatu un konsolidētajā gada pārskatu likumā noteikto iespēju pamatotu iemeslu dēļ atzīt, novērtēt, norādīt finanšu pārskatā ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus, pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus vai citus bilances aktīva vai pasīva posteņus un sniegt paskaidrojošu informāciju par šiem posteņiem saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SGS).

Taču nepieciešams ņemt vērā Gada pārskatu un konsolidētajā gada pārskatu likuma 91.panta otrās daļas 4.punktu kas paredz, ka, ja uzņēmums attiecīgus finanšu pārskata posteņus ir atzinis, novērtējis un norādījis finanšu pārskatā saskaņā ar SGS, tad zvērināts revidents sagatavoto gada pārskatu revidē (pārbauda) un sniedz revidenta ziņojumu par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem.

Runājot par starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, stājās spēkā 15. Starptautiskais finanšu pārskatu standarts (SFPS) “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem.” Tas aizstāj 18. Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) “Ieņēmumi” un 11. SGS “Būvlīgumi,” kā arī sniedz vienotu pieeju ieņēmumu uzskaitē.  

Jaunais standarts obligāti piemērojams visiem Latvijas uzņēmumiem, kuri savus finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar SFPS vai arī kuru mātes sabiedrības pieprasa grupas ziņošanas mērķiem sagatavot finanšu informāciju, piemērojot SFPS.

Ar 16. SFPS ir ievērojami pārstrādāts veids, kā komercsabiedrības uzskaita nomas darījumus, un paredz, ka ikvienu nomas darījumu atspoguļo nomnieka bilancē aktīvu un saistību veidā. Jaunā standarta mērķis ir saimniecisko darījumu faktisko seku labāks atspoguļojums un ļoti nepieciešamā pārredzamība attiecībā uz komercsabiedrību aktīviem un saistībām saistībā ar nomu, un tas nozīmē, ka ārpusbilances nomas finansēšanu vairs nevar atstāt neatzītu.