BTC/USD 65822.26$ETH/USD 3443.64$DASH/USD 26.69$LTC/USD 72.73$XMR/USD 161.78$ZEC/USD 29.64$
BTC/USD 65822.26$ETH/USD 3443.64$DASH/USD 26.69$LTC/USD 72.73$XMR/USD 161.78$ZEC/USD 29.64$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss 30.05.2019

Sabiedriskā labuma darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā ir vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu.

Iegūstot sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk – SLO) statusu, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas apņemas veikt sabiedriskā labuma darbību, ievērojot Sabiedriskā labuma organizāciju likumu un citus šo jomu regulējošos normatīvos aktus.

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 4.panta pirmo un otro daļu SLO ir tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus un tai ir citas SLO likuma noteiktās tiesības, savukārt personas, kuras ziedo SLO, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu.

Ziedojums ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod SLO tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus.

SLO statusa iegūšana.

Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt SLO statusu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par SLO statusa piešķiršanu. Iesniegumam pievieno iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu atbilstoši veidlapai, kuru apstiprina Ministru kabinets:

(!) Organizācija, kura iesniedz VID iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu, aizpilda iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas I, II un III daļu. Ja biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā vai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā gadā, kurā tā iesniedz VID minēto iesniegumu, organizācija aizpilda veidlapas I un III daļu.

(!) VID lēmumu par SLO statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, VID lēmumu par SLO statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas. VID lēmumu par SLO statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai publicējot savā mājaslapā internetā.

Informāciju vai konsultāciju par SLO statusa piešķiršanu var saņemt  VID tīmekļa vietnē.

Dalīties: